Beseda s paní Helenou Vrábkovou

Obecní knihovna Dřešín

srdečně zve

na povídání o životě se spisovatelkou

paní Helenou Vrábkovou ze Strakonic.

Beseda se koná v pátek dne  15.února  2013

od 17 hodin v obecním hostinci Dřešín.

  

Dobrá pohoda a  příjemné zážitky zajištěny.

Dovolte si věnovat páteční podvečer jen sobě.

Výpis usnesení z 24. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení  z  24. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 09.01.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 1/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého čtvrtého zasedání:

  1.  Kontrola zápisu a usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 6/2012
  3. Zhodnocení roku 2012
  4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 6/2012.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí hodnotící zprávu za rok 2012, jejíž písemné znění tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 4/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí dopis paní Zuzany Králové, bytem Dřešín 35 ohledně havarijního stavu hráze rybníčka – hasičské nádrže – ve Dřešíně s tím, že se pokusí zajistit potřebné finanční prostředky na jeho opravu z grantových prostředků Jihočeského kraje.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 5/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 66/29 o výměře 405 m2, odvodňovací stoky kolem pozemku parc.č. 66/39 a části pozemku parc.č. 67/1 lesní pozemek, vše v k.ú. Chvalšovice.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 6/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín odkládá vyjádření k záměru oplocení pozemku parc.č. 384 v k.ú. Dřešín do příštího zasedání ZO s tím, že ukládá starostce svolat místní šetření na místě samém za účasti žadatelů manželů Marie a Václava Voldřichových, oba bytem Dřešín čp. 45 a členů ZO Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 7/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín

  1. bere na vědomí Dohodu o zrušení a vypořádání Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Dohodu o zrušení a vypořádání Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání, obě uzavřené mezi Městem Strakonice a Obcí Dřešín
  2. Schvaluje Smlouvu o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích a Smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole ve Strakonicích, obě uzavřené mezi Městem Strakonice a Obcí Dřešín

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2013

Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce pozvat zástupce OO Policie ČR Volyně na březnovou schůzi ZO Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 9/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje koupi stanu o rozměrech 6 x 12 m pro potřeby obce.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 10/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zápis ze 4.zasedání kontrolního výboru ZO Dřešín ze dne 29.12.2012.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Beseda – vzpomínání na pana Josefa Křešničku

Obecní  knihovna  Dřešín

srdečně zve

na   vzpomínkový podvečer  s názvem

Vzpomínání  na pana  Josefa Křešničku 

který se koná

v pátek  dne  8.února 2013 od 17 hodin  v Obecním hostinci Dřešín.

 

 

Vítáni jsou všichni bez ohledu na věk a bydliště, kteří  by se chtěli podělit

se svými vzpomínkami a příhodami, jakož  i ti, kteří  jim  budou rádi naslouchat.

Překvapení , krásné zážitky  a dobrá  pohoda  zajištěny.

Program 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 06.02.2013 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 1/2013
  3. Zhodnocení roku 2012
  4. Různé, došlá pošta

 

 

Eva Broulimová

starostka obce

 

Vyvěšeno:  30.01.2013

Sejmuto:     06.01.2013