Informační list č. 2 – březen 2013

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

Informační list č. 2 – březen 2013

 

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje, které Vám přináší nové informace o aktuálním dění v obci.

1.  Veřejná schůze ZO Dřešín

V pátek 15.března 2013 od 18.00 hod. se uskuteční v obecním hostinci ve Dřešíně veřejná schůze zastupitelstva obce Dřešín, na které proběhne výběr nového nájemce obecního hostince Dřešín. Všichni jste srdečně zváni.

2.  Nebezpečný odpad

V sobotu 13.dubna 2013 od 9.00 do 11.00 v areálu bývalé školy ve Dřešínku proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Tento den můžete všichni odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, pneumatiky a dále vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televizory, zářivky a elektronický šrot.

3.   Očkování psů proti vzteklině

provede MVDr. Roučka v pátek 17.května 2013, takto:

15.30 Hořejšice

15.45 Dřešínek

16.00 Dřešín

16.30 Chvalšovice.

K očkování přineste očkovací průkaz psa a 80,- Kč na injekci. Pes musí být předveden v doprovodu dospělé osoby.  K zakoupení budou rovněž tablety na odčervení, smíšené očkovací vakcíny, prostředky proti klíšťatům apod.

4.   Připomínáme splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů do 31.03.2013.

5.   Obecní knihovna Dřešín

Od ledna t.r. je v obecní knihovně čtenářům k dispozici nový výměnný knižní soubor ze Schmidingerovy knihovny Strakonice. Výpůjční doba je každé úterý od 17.00 do 18.00 hod.

6.   Podané žádosti o dotace v roce 2013

O akcích, které budou realizovány v letošním roce, jste byli informováni v informačním listě č. 1/2013. Od nového roku jsme zatím podali dvě žádosti o dotace a to na opravu obecní budovy čp. 25 ve Chvalšovicích (celkem 983 571,- Kč, z toho dotace 733 924,- Kč) a na opravu návesního rybníčku ve Dřešíně (celkem 247 795,- Kč, z toho dotace 173 457,- Kč).

7.   Výzva zájemcům o pěstební práce v obecních lesích

Obecní úřad Dřešín vyzývá zájemce z řad spolků i jednotlivých fyzických osob o pěstební práce v obecních lesích (výsadba stromů – 3,- Kč/ks a ožinování stromků – 1,20 Kč/ks), aby se přihlásili na obecním úřadě (tel.č.: 724181627) nebo u místostarosty Zdeňka Poleníka (tel.č.: 723834120) nejpozději do 31.03.2013.

8.   Vzhledem k tomu, že pomalu končí zima, během níž byla na údržbu komunikací použita spousta posypového materiálu, prosíme Vás o provedení jarního úklidu jak kolem svých obydlí, tak ve vzájemné spolupráci i na veřejných prostranstvích.

9.   Kontakt na kominíka

Pro ty z Vás, u kterých neproběhla v lednových termínech kontrola spalinových cest a čištění komínů, uvádíme telefonní kontakt na kominíka p. Stryka: 736523723.

10.  Částečná revize katastru nemovitostí v katastrálních územích Dřešín a Dřešínek v souvislosti s obnovou katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

V současné době byly zahájeny ze strany Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice práce na obnově katastrálního operátu, které předchází částečná revize katastru nemovitostí, při které budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Po zpracování bude obnovený katastrální operát vyložen po dobu 15-ti dnů k veřejnému nahlédnutí v prostorách obecního úřadu Dřešín. O termínu budete včas informováni. Pouze připomínáme, že vlastníci nemovitostí v obou katastrálních územích a jiní oprávnění jsou povinni:

a)    zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

b)    ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c)    na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru

Pro další aktuality sledujte obecní vývěsky nebo webové stránky obce Dřešín (www.dresin.cz)  a poslouchejte hlášení obecního rozhlasu.

 

Za Zastupitelstvo obce Dřešín:      Eva Broulimová, starostka

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *