Výpis usnesení z 25. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení  z  25. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 09.01.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně


Usnesení č. 11/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého pátého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 1/2013
  3. Hodnotící zpráva za rok 2012, Inventarizační zpráva za rok 2012
  4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 12/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín nemá námitky proti plánovanému oplocení pozemku parc. č 384 v k.ú. Dřešín za předpokladu, že podezdívka oplocení bude umístěna nejméně 50 cm od hrany asfaltového povrchu vozovky místní komunikace parc č. 996 tak, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu z hlediska automobilistů i chodců a nebyla zkomplikována údržba předmětné místní komunikace.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 13/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 1/2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 14/2013:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí:

a)    Hodnotící zprávu za rok 2012

b)    Inventarizační zprávu za rok 2012

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 15/2013:

Návrh usnesení:

  1. Zastupitelstvo obce Dřešín vylučuje možnost použití účtu obce u České národní banky, zřízeného podle § 33 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 501/2012 Sb., k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně obci podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní. Převody výnosů daní nebo podílu na nich požaduje nadále zasílat na běžný bankovní účet obce Dřešín vedený u Komerční banky, a.s.
  2. Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce obce, aby toto stanovisko sdělila Ministerstvu financí ČR.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 16/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostku obce přípravou a realizací výběrového řízení na akci „Obnova MK Hořejšice na pozemku  p.č. 813/1 v k.ú. Dřešínek“. Současně ZO bere na vědomí jmenování hodnotící komise ve složení Ing. Karel Bernas, Radek Kolářík, Zdeněk Poleník ml. a Jiří Volf.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 17/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako realizátora zadávacího řízení akce „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“společnost DOMOZA projekt s.r.o., Pražská 84/15, 301 00 Plzeň za cenu 20.000,- Kč + DPH.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 18/2013

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí bez výhrad s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy dopravci ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, 386 13 Strakonice na linky č. 380180 Strakonice – Čestice – Vacov – Zdíkov – Stachy – Kašperské Hory a č. 380040 Strakonice – Vacov – Zdíkov – Stachy, Zadov.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 19/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje prodej nekótonovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ve vlastnictví obce.  

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 20/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ZO Dřešín ze dne 16.1.2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 21/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podporou Druhé zlínské výzvy, která je zaměřena na úpravu navrhovaného modelu čerpání evropských prostředků v programovacím období 2014 – 2020.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *