Výpis usnesení z 29. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

 

Výpis usnesení

 z  29. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 26.06.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

 Usnesení č. 52/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého devátého zasedání:

  1. 1.      Kontrola zápisu a usnesení z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. 2.      Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2012
  3. 3.      Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 53/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín po projednání schvaluje závěrečný účet obce Dřešín za rok 2012, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřešín za rok 2012, s výrokem bez výhrad a se závěrem: při přezkoumání hospodaření obce Dřešín za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 54/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 4/2013.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 55/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje členy výběrové komise na zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“ a to Ing. Karla Bernase, Miroslava Roučku a Evu Broulimovou. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje i náhradníky uvedené komise a to Ing. Lenku Nestřebovou, Zdeňka Poleníka ml. a Ing. Jiřího Záhorského.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 56/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje nákup 100 kusů odznaků se znakem obce Dřešín za cenu ve výši 1.800,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 57/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce „Obnova místní komunikace Chvalšovické chalupy na pozemcích parcelní číslo 415/1 a 415/2 v k.ú. Chvalšovice“ firmu Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307 za cenu 331.540,- Kč včetně DPH. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *