Výpis usnesení z 32. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení

 z  32. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 02.10.2013 od 17.00 na penzionu v Hořejšicích

 

Usnesení č. 66/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého druhého zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočtové opatření č. 8/2013
 3. Dodatek k vnitřní organizační směrnici obce Dřešín (číslování účetních dokladů)
 4. Plán inventur za rok 2013
 5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 67/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 8/2013.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 68/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Dodatek č. 3 k Vnitřní organizační směrnici obce Dřešín (změna číslování knih v účetnictví obce v souvislosti s novým účetním programem KEO-W).

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 69/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Plán inventur na rok 2013. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 70/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje instalaci nového komínového tělesa na objektu bývalé školy ve Dřešínku, kterou provede firma Kominictví Stryk, Ke Hřbitovu 467, 252 31 Všenory, IČ: 67668267 za cenu 31.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 71/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci do připravované výzvy MMR ČR v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova na rok 2014, DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci na opravu kaple Panny Marie Matky Dobré rady ve Dřešíně. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostku přípravou příslušné žádosti o dotaci a všech s tím souvisejících podkladů. 

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

 

Program 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 06.11.2013 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

 

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočtové opatření č. 9/2013
 3. Návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2014
 4. Zimní údržba místních komunikací 2013/2014
 5. Program obnovy vesnice Jihočeského kraje na rok 2014
 6. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová

starostka obce

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Dřešín

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Dřešín

Výsledky voleb na webu Českého sattistického úřadu zde.

 

Okrsek č. 1 Dřešín

Voliči
v seznamu

         Vydané
obálky

   Volební
účast v %

    Odevzdané
obálky

        Platné
hlasy

    % platných
hlasů

   132             88          66,67            88             87         98,86

 

Strana

              Platné hlasy

číslo

                    název

                  celkem

   v %

1 Česká str.sociálně demokrat.                       13       14,94
2 Strana svobodných občanů                         1          1,14
3 Česká pirátská strana                         2          2,29
4 TOP 09                       10        11,49
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok                         0          0,00
6 Občanská demokratická strana                         5          5,74
9 politické hnutí Změna                         0          0,00
10 Strana soukromníků ČR                         1          1,14
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.                         9        10,34
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI         1 1,14
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury         3 3,44
18 Dělnic.str.sociální spravedl.         0 0,00
20 ANO 2011       18 20,68
21 Komunistická str.Čech a Moravy       20 22,98
22 LEV 21-Národní socialisté         0 0,00
23 Strana zelených         4 4,59
24 Koruna Česká (monarch.strana)         0 0,00

 

Okrsek č. 3 – Dřešínek

Voliči
v seznamu

     Vydané
obálky

        Volební
účast v %

      Odevzdané
obálky

     Platné
hlasy

      % platných
hlasů

       42          32             76,19           32         32            100,00

 

Strana

                     Platné hlasy

číslo

                  název

                  celkem

v %

1 Česká str.sociálně demokrat.                        7           21,87
2 Strana svobodných občanů                        0              0,00
3 Česká pirátská strana                        0              0,00
4 TOP 09                        1              3,12
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok                        0              0,00
6 Občanská demokratická strana                        0              0,00
9 politické hnutí Změna                        0              0,00
10 Strana soukromníků ČR                        0              0,00
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.                        4            12,50
13 Suver.-Strana zdravého rozumu        0    0,00
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI        2    6,25
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury        0    0,00
18 Dělnic.str.sociální spravedl.        0    0,00
20 ANO 2011      11 34,37
21 Komunistická str.Čech a Moravy        6 18,75
22 LEV 21-Národní socialisté        0    0,00
23 Strana zelených        1    3,12
24 Koruna Česká (monarch.strana)        0    0,00

 

Okrsek č. 2 – Chvalšovice

Voliči
v seznamu

          Vydané
obálky

    Volební
účast v %

      Odevzdané
obálky

       Platné
hlasy

       % platných
hlasů

 62               35         56,45              35           35          100,00

 

Strana

                    Platné hlasy

číslo

název

             celkem

        v %

1 Česká str.sociálně demokrat.                   16               45,71
2 Strana svobodných občanů                     0                 0,00
3 Česká pirátská strana                     0                 0,00
4 TOP 09                     0                 0,00
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok                     0                 0,00
6 Občanská demokratická strana                     0                 0,00
9 politické hnutí Změna                     0                 0,00
10 Strana soukromníků ČR                     0                 0,00
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.                     2                 5,71
13 Suver.-Strana zdravého rozumu       1                2,85
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI       0                0,00
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury       2                5,71
18 Dělnic.str.sociální spravedl.       0                0,00
20 ANO 2011       4              11,42
21 Komunistická str.Čech a Moravy     10              28,57
22 LEV 21-Národní socialisté       0                0,00
23 Strana zelených       0                0,00
24 Koruna Česká (monarch.strana)       0                0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 Starostka obce Dřešín v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

oznamuje:

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v obci Dřešín uskuteční v pátek  dne 25.10.2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 26.10.2013 od  8.00 hod. do 14.00 hod.
 1. Místem konání voleb jsou tyto 3 volební okrsky:

        volební okrsek č. 1 – Dřešín

zasedací  místnost   Obecního   úřadu  Dřešín,  Dřešín  čp.  24,   pro  voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Dřešíně

        volební okrsek č. 2 – Chvalšovice

budova obecního úřadu ve  Chvalšovicích  čp. 25  pro voliče přihlášené k        trvalému pobytu ve Chvalšovicích

       volební  okrsek č. 3 – Dřešínek

budova  bývalé  školy ve Dřešínku čp. 26  pro  voliče přihlášené k trvalému        pobytu ve Dřešínku a v Hořejšicích.

 1.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 1. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).  Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

Ve Dřešíně dne 09.10.2013

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín

 

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

 

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26. října 2013

 V souladu s § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji tyto zapisovatele okrskových volebních komisí:

 

1. okrsek č. 1      Dřešín

Milena Němcová, Dřešín čp. 38

2. okrsek č. 2       Chvalšovice

Václav Lešák, Chvalšovice čp. 24

3. okrsek č. 3       Dřešínek

Marie Tomášková, Hořejšice  čp. 2

 

Ve Dřešíně dne 02.10.2013

 Eva Broulimová, starostka