Výpis usnesení z 33. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení

 z  33. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 06.11.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 72/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého třetího zasedání:

  1.      Kontrola zápisu a usnesení z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2.      Rozpočtové opatření č. 9/2013
  3.      Návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2014
  4.      Zimní údržba místních komunikací 2013/2014
  5.      Program obnovy vesnice Jihočeského kraje na rok 2014
  6.      Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 73/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 9/2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 74/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2014 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 3.255.000,- Kč a závazné ukazatele rozpočtu. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zveřejnit návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2014 na úřední desce, elektronické úřední desce a obecních vývěskách.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 75/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví Obce Dřešín pro zimní období 2013/2014 společností ZVO, s.r.o. Dřešínek 1 za cenu 36.000,- Kč + DPH.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 76/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce obecní dům Chvalšovice čp. 25 – 1.etapa“ do POV JčK na rok 2014. Současně zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušnou žádost o dotaci včetně všech povinných příloh.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 77/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 95/2 v k.ú. Dřešín o výměře 13 m2. Záměr bude vyvěšen po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Dřešín, obec Dřešín. 

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 78/2013

 

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje proplacení nákladů za pořízení staršího  elektrického sporáku do obecního hostince ve Dřešíně.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *