Informace k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014


Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

 

tel:  383 363 111

Elektronická podatelna:            http://eds.mfcr.cz

fax: 383 363 399

Informace o údajích k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014 pro obec: D Ř E Š Í N

údaje k dani z pozemků

 

katastrální území kód k.ú.   prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Dřešín

632864

2,66

odstraněna na rok 2014

Dřešínek

632872

2,64

odstraněna na rok 2014

Chvalšovice

632899

2,38

trvá

       

 

Vlastníkům pozemků dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci a pronajatých, nacházejících se v katastrálních územích DŘEŠÍN a DŘEŠÍNEK vzniká na zdaňovací období roku 2014 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé pozemky evidované v podobě parcel katastru, a to bez ohledu na to, zda jsou pronajaty nebo propachtovány či nikoliv. Daňové přiznání je nutné podat

nejpozději do 31.ledna 2014.

 

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven v jednotlivých částech obce takto:

k.ú. Dřešín

1,0

k.ú. Dřešínek

1,0

k.ú. Chvalšovice

1,0

údaje k dani ze staveb

Koeficient pro obytné domy (H), ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům (I) a byty (R) je stanoven takto:

k.ú. Dřešín

1,0

k.ú. Dřešínek

1,0

k.ú. Chvalšovice

1,0

 

 

Podání daňového přiznání

 

Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí    na zdaňovací období roku 2014, je poplatník povinen přiznání podat Územnímu pracovišti  ve Strakonicích nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2014.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však     5 % stanovené daně. Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její vypočtená výše částku menší než 200 Kč. V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádně daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč. Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.

 

Splatnost daně z nemovitých věcí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 2. června 2014. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 1. září a do 1. prosince 2014,        u ostatních poplatníků daně nejpozději do 2. června a do 1. prosince 2014.

bankovní účet                      Finanční úřad pro Jihočeský kraj

 

číslo:                           7755-77627231/0710,

konstantní symbol:     1148 – převodní příkaz, 1149 – poštovní poukázka,

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ,

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231             BIC kód: CNBACZPP

úřední hodiny

Podatelna:   Pokladna:    
pondělí 7:30 – 17:00 pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
úterý 7:00 – 15:30 středa 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
středa 7:30 – 17:00      
čtvrtek 7:00 – 14:30 ve dnech 19. až 23., 26. až 30. května a 2 června 2014 bude                 pokladna otevřena:   8:00 – 11:00    12:00 – 15:00
pátek 7:00 – 14:30

 

 


Ing. Monika Kadaňová, MBA

vedoucí oddělení majetkových daní, oceňování

 a ostatních agend

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *