Informační list č. 1 / 2014

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

Informační list č. 1/2014

 

Vážení spoluobčané,

jako vždy k Vám s počátkem nového roku, do kterého Vám všem přejeme především pevné zdraví, štěstí a spokojenost, přicházíme s informačním listem.

Nejprve bychom chtěli stručně zhodnotit, co nám vlastně uplynulý rok 2013 přinesl i odnesl. Počet obyvatel se oproti loňskému roku zvýšil o jednoho občana na celkový počet 309. Nejstarší občankou je paní Amalie Harantová ze Dřešínka, která v říjnu oslavila 87. narozeniny. Naproti tomu nejmladším občanem je Kačenka Makovcová ze Dřešína, které bylo přesně na štědrý den 7 měsíců a je jediným děckem, narozeným v rámci obce v letošním roce. Naopak naše řady navždy opustili pan Václav Voldřich z Chvalšovic  (16.2.2013), paní Anna Matějková (19.8.2013) a pan Jaroslav Mráček (19.10.2013). Kdo jste je znali, věnujte jim, prosím, alespoň tichou vzpomínku.

Co se týče dotací, podařilo se získat finanční podporu na 5 akcí, a to:

  1. z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj – obnova obecního a krajského majetku po živelních  pohromách v roce 2012 „Obnova místní komunikace Hořejšice na pozemku parc.č. 813/1 v k.ú. Dřešínek“  za celkem  731 399,- Kč, z  toho dotace představuje částku 511.979,-  Kč, vlastní prostředky pak částku 219.420,- Kč.
  2. Z téhož programu obnova obecního a krajského majetku po živelních  pohromách v roce 2012 „Obnova místní komunikace Chvalšovické chalupy na pozemcích parc.č. 415/1 a 415/2 v k.ú. Chvalšovice“  za celkem  331 540,- Kč, z  toho dotace představuje částku 229.617,-  Kč, vlastní prostředky pak částku 101.923,- Kč.
  3. Z Operačního programu životní prostředí „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“ – projekt se bude realizovat až v roce 2014.
  4. Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  „Výměna střešní krytiny na objektu bývalé školy ve Dřešínku“  – za celkem 388.415,- Kč, z toho dotace je 200.000,- Kč, vlastní prostředky 188.415,- Kč
  5. Z Programu rozvoje venkova (SZIF) – „Obnova venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně“ za celkem 1.024.569,- Kč, z toho dotace je 763.122,- Kč, vlastní prostředky   261.447,- Kč
  6. Přes Svazek obcí šumavského Podlesí se provedly 2 akce „Oplocení pomníku padlým v 1.světové válce ve Dřešíně“ a „Oprava venkovního ohniště ve Dřešíně“ za celkem 55.941,- Kč, z toho dotace je 40.000,- Kč, vlastní prostředky pak činí 15.941,- Kč.

Celkem tedy byly zrealizovány projekty ve výši 2.531.863,- Kč, z toho dotace činily 1.744.718,- Kč a vlastní prostředky 787.146,- Kč. Náklady na zpracování všech projektů a projektových žádostí činily cca 60 000,- Kč a týkaly se především zpracování technické projektové dokumentace a realizace výběrového řízení na zateplení bývalé školy ve Dřešínku, kde jsme ale už od SFŽP obdrželi částku ve výši 104 000,- Kč na úhradu dosud vynaložených nákladů.

Na letošní rok je již z prostředků Programu rozvoje venkova podepsána se SZIF dotační smlouva na dokončení asfaltu na spojovací komunikaci Dřešín – Dřešínek za cenu celkem ve výši 446.381,- Kč, z toho dotace bude ve výši 332.019,- Kč, vlastní prostředky pak 114.362,- Kč a  bude se realizovat výše zmíněný projekt na zateplení bývalé školy ve Dřešínku za celkem 2.200.487,- Kč, z toho dotace bude 1.760 tis. Kč, vlastní prostředky pak 440 tis. Kč (vítězný dodavatel předložil nabídku  o 840 tis. než byl původně plánovaný rozpočet). Rovněž bude zahájena rekonstrukce obecní budovy ve Chvalšovicích, která je naplánována na tři roky.

Všechny důležité informace jsou zveřejňovány na webových stránkách obce (www.dresin.cz) a na obecních vývěskách. Pokud by někdo z Vás chtěl posílat informace na svůj e-mail, prosíme o jeho sdělení obecnímu úřadu.

A nyní k aktuálním informacím roku 2014:

1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014 – úterý, čtrnáctidenní intervaly     

  7.ledna       21.ledna       4.února     18.února      4.března   18.března   1.dubna   15.dubna     29.dubna      13.května   27.května   10.června   24.června     8.července    22.července     5.srpna       19.srpna       2.září        16.září        30.září       14.října            28.října      11.listopadu  25.listopadu   9.prosince   23.prosince.

V případě  nedodržení svozového termínu budete o náhradním termínu informováni prostřednictvím rozhlasu, e-mailu a sms zpráv (e-maily a sms zprávy budou zasílány těm z Vás, kteří na obecním úřadě nahlásili čísla svých mobilních telefonů). Připomínáme, že pro případ, kdy by Vám nestačila popelnice, jsou na obecním úřadě k dispozici pytle na odpad od firmy RUMPOLD Vodňany (pro trvale bydlící občany jsou pytle zdarma). Imobilním občanům je na zavolání dovezeme.

Pokud budete potřebovat, zajistíme Vám i popelnicové nádoby s dovozem do domu a to za ceny stejné jako v loňském roce (i přes zvýšení DPH):

popelnice plechová o objemu 110 l       –       850,- Kč

popelnice plastová o objemu  120 l        –      920,- Kč

popelnice plastová o objemu  240 l        –   1.190,- Kč.

2. Poplatek za komunální odpad na rok 2014

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se rovněž nemění a zůstává ve výši 300,- Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce a za nemovitost sloužící k rekreačním účelům. Poplatek, prosíme, uhraďte do 31.3.2014 a to buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo domu).

3. Poplatek ze psů na rok 2014

Ani v případě tohoto poplatku nedošlo k jeho navýšení, proto pouze připomínáme, že poplatek ze psa ve výši 60,- Kč je rovněž nutno uhradit do 31.3.2014 a to buď hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.

4.  Kontrola a čištění komínů

Tuto činnost bude pro naši obec nadále zajišťovat Kominictví Stryk z Nového Dvora. Po zkušenostech z loňského roku jsme se dohodli, že kontrolu spalinové cesty (a v případě zájmu samozřejmě i vyčištění komína) bude provádět až v měsících duben – květen t.r. O přesném datu budete včas informováni. Pokud byste jeho služby potřebovali dříve, uvádíme jeho telefon č. 736523723.

5. Informace o údajích k dani z nemovitých věcí – připomínáme, že všem vlastníkům pozemků dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci a pronajatých, nacházejících se v katastrálních územích DŘEŠÍN a DŘEŠÍNEK vzniká na zdaňovací období roku 2014 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé pozemky evidované v podobě parcel katastru, a to bez ohledu na to, zda jsou pronajaty nebo propachtovány či nikoliv. Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31.ledna 2014.

Údaje k dani z pozemků

katastrální území kód k.ú. prům. cena zem. půdy        (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Dřešín 632864        2,66 odstraněna na rok 2014
Dřešínek 632872        2,64 odstraněna na rok 2014
Chvalšovice 632899        2,38 trvá

6.Posezení s harmonikou

Další díl se uskuteční v neděli 26.ledna od 14.30 hod. v obecním hostinci ve Dřešíně a jeho hlavním hostem bude paní Irena Brázdová. Všichni, kdo máte rádi českou písničku, jste srdečně zváni.

V příštím informačním listě Vám podáme bližší informace ohledně sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu, kde bychom měli mít možnost využívat služby sběrného dvora v Česticích, jehož otevření je plánováno na jaro letošního roku. Zatím jsme ale od Úřadu Městyse Čestice nedostali žádné bližší podrobnosti.

 

Za Zastupitelstvo obce Dřešín: Eva Broulimová, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *