Výpis z usnesení 34. zastupitelstva obce

Výpis usnesení

 z  34. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 04.12.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 79/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého čtvrtého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 10/2013
  3. Rozpočet  obce Dřešín na rok 2014
  4. Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky obce Dřešín
  5. Smlouva č. 12110802 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR  na akci „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“
  6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 80/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 10/2013.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 81/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje:

1. rozpočet obce Dřešín na rok 2014 jako vyrovnaný včetně přílohy na jeho jednotlivé položky.

Příjmy: 3 255 000,- Kč

Výdaje: 3 255 000,- Kč.

2. závazné ukazatele rozpočtu obce Dřešín na rok 2014.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 82/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 83/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín po projednání schvaluje Smlouvu č. 12110802 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 15.11.2013 na akci „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“. 

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 84/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zapojení obce Dřešín do projektu Svazku obcí šumavského Podlesí  – POV JčK 2014 – DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje finanční spoluúčast na uvedeném projektu ve výši 30%.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 85/2013

  1. Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Osvětlení venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně“ do 1. výzvy připravovaného grantového programu Jihočeského kraje Podpora sportu pro rok 2014
  2. Zastupitelstvo obce  Dřešín  současně prohlašuje, že má zajištěn požadovaný podíl na spolufinancování uvedeného projektu.
  3. Zastupitelstvo obce  Dřešín  ukládá starostce zpracovat příslušnou projektovou žádost spolu s požadovanými přílohami a tuto žádost podat v termínu stanoveném v souladu s grantovými pravidly.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0