Výpis usnesení z 37. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z  37. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 04.04.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 20/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého sedmého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtový výhled obce Dřešín do roku 2016
  3. Výběr zhotovitele na akci „Aby kola lépe jela“ (doasfaltování spojovací MK Dřešín – Dřešínek)
  4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 21/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Rozpočtový výhled obce Dřešín na léta 2014 – 2017.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 22/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele projektu „Aby kola lépe jela“ firmu Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, za nabídkovou cenu ve výši 446.692,- Kč včetně DPH. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje s tím související Smlouvu o dílo č. 015/2014.

Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 23/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030010526/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy – trafostanice, venkovní vedení NN, zemní kabelové vedení NN, uzemnění, na pozemku parc.č. 994 v k.ú. Dřešín. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 1, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 24/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 014330021612/002 umístění distribuční soustavy – kabelu NN na pozemku parc.č. 1012 v k.ú. Dřešín. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 5.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 25/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2014 v Programu obnovy venkova vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Současně zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce obce zpracovat a odeslat přihlášku do soutěže včetně všech povinných příloh v termínu nejpozději do 30.04.2014.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 26/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 66/23 v k.ú. Chvalšovice za cenu 100,- Kč ročně.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 27/2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín nemá z hlediska zájmů obce Dřešín pro územní řízení žádné námitky ke stavbě č. 001030015888, Dřešín – parc.č. 874/2 – kNN.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 28/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu č. OS2014200031517 – Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha, IČ: 25134701.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 29/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje koupi zvonu do plánované zvoničky ve Chvalšovicích od manželů Josefa Kohúta a Jany Kohútové, oba bytem Chvalšovice čp. 37, za cenu 2.500,- Kč, slovy dvatisícepětsetkorunčeských.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 30/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele projektu „Odvodnění místní komunikace p.č. 430/1 v k.ú. Chvalšovice“ Karla Veverku, Vrbice 53, 384 73 Stachy, IČ: 72168811, za nabídkovou cenu 257.910,92 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 31/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s napojením novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 389/6 v k.ú. Dřešín stavebníka Zdeňka Poleníka ml., bytem Dřešín 46, na obecní vodovod a kanalizaci.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 32/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 3/2014.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *