Výpis usnesení z 38. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z  38. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 21.05.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 33/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého osmého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 37. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2013
  3. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2013
  4. Aktualizace Vnitřní organizační směrnice k postupu obce Dřešín při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. v pl. zn.
  5. Výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce návesního rybníčku ve Dřešíně“
  6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 34/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pronájem části parcely č. 66/23 o výměře 100 m2 v k.ú. Chvalšovice přiléhající k parcele č. 66/12 v k.ú. Chvalšovice paní Márii Hindické, Chvalšovice čp. 37 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu pěti let s dvouměsíční výpovědní lhůtou a ročním nájmem ve výši 1,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 35/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje účetní závěrku obce Dřešín za rok 2013 bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 36/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín po projednání schvaluje závěrečný účet obce Dřešín za rok 2013, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřešín za rok 2013, s výrokem bez výhrad a se závěrem: při přezkoumání hospodaření obce Dřešín za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 37/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje aktualizaci „Vnitřní organizační směrnici k postupu obce Dřešín při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl.zn.“

Výsledek hlasování: pro – 9 proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 38/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele projektu „Rekonstrukce návesního rybníčku ve Dřešíně“ firmu Roman Bublík, Dřešín 45, IČ 65954203 za nabídkovou cenu ve výši 244.000,- Kč včetně DPH. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje s tím související Smlouvu o dílo č. 01/2014.

Výsledek hlasování: pro – 9 proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 39/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030018588/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy – kabelu NN na pozemcích parc.č. 874/1 a 1012, vše v k.ú. Dřešín. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu v celkové výši 5.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 1, zdržel se – 0

Usnesení č. 40/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostku obce Dřešín dalším jednáním ve věci plánovaného rušení ranních autobusových spojů Stachy – Praha.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 41/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje dohodu navrženou dne 13.05.2014 při kontrolní prohlídce stavby pod ozn. „Plot“ na pozemku parc.č. 384 v k.ú. Dřešín s tím, že obec Dřešín svým jednáním nezavinila zhoršení jízdních podmínek na místní komunikaci parc.č. 996/4 v k.ú. Dřešín a nemá proto důvod podílet se jakýmkoliv způsobem na rozšíření této komunikace.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 42/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním další žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích s tím, že na tyto práce by byla přijata paní Marcela Kvapilová, bytem Hořejšice 5.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 43/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín   bere   na   vědomí zprávy   finančního   výboru   a   kontrolního výboru o provedených kontrolách v měsících duben a květen 2014.             Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 44/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 4/2014.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *