Výpis usnesení z 39. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z  39. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 02.07.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 45/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého devátého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 38. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 7/2014
  3. Návrh na rozšíření sítě tříděného sběru komunálního odpadu
  4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 46/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zhotovení nové podlahy na sále v objektu bývalé školy ve Dřešínku čp. 26 za cenu ve výši 51.839,- Kč včetně DPH. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele podlahy firmu Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice, IČ: 45023522.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 47/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 7/2014. Současně  Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 5/2014 a č. 6/2014.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 48/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje rozšíření sítě tříděného odpadu o kontejner na použité oděvy, obuv a hračky. Za tím účelem Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce uzavřít příslušnou smlouvu se společností REVENGE, a.s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 – Stodůlky, IČ: 28101766.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 49/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje koupi stavební parcely č. 55 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Chvalšovice (pozemek pod autobusovou čekárnou) od manželů Jana Tesaře a Anny Tesařové, oba trvale bytem Dřešín Chvalšovice čp. 20 za kupní cenu ve výši 30,- Kč/1 m2.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 50/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s tím, aby se z projektu Svazku obcí šumavského Podlesí – POV JčK 2014 – DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů pořídila nová sekční vrata do požární zbrojnice ve Dřešíně.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 51/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele nových sekčních vrat do požární zbrojnice ve Dřešíně společnost JVP systém s.r.o., Průmyslová 975, 383 01Prachatice, IČ:26081377 za cenu ve výši 55.136,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 52/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce Regenerace: obecní dům čp. 25 ve Chvalšovicích – 1. etapa firmu Karel Veverka, Vrbice 53, 384 73 Stachy, IČ: 72168811 za nabídkovou cenu ve výši 494.000,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 53/2014

Zastupitelstvo  obce  Dřešín   schvaluje   zapojení obce  Dřešín  do  společného projektu  SOŠP   na  podání  žádosti  do  OPŽP  na  zakoupení  kompostérů pro komunitní kompostování za podmínky, že se bude jednat o 100% dotaci.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *