Informace k dani z nemovitých věci 2015

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice

Územní pracoviště ve Strakonicích

Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

Oddělení majetkových daní

Tel.:     383 363 111

Fax:     383 363 399

E-mail:    podatelna2211@fs.mfcr.cz

ID datové schránky:    8min5pz

 

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 pro obec:

D Ř E Š Í N

údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Dřešín 632864 3,11 není
Dřešínek 632872 3,03 není
Chvalšovice 632899 2,73 trvá

 

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:

k.ú. Dřešín 1,0
k.ú. Dřešínek 1,0
k.ú. Chvalšovice 1,0

 

údaje k dani ze staveb a jednotek

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:

budova obytného domu (H)

ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)

zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)

ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Dřešín 1,0
k.ú. Dřešínek 1,0
k.ú. Chvalšovice 1,0

podání daňového přiznání

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2015 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 2. února 2015. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 12, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

splatnost daně z nemovitých věcí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 1. června 2015. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2015, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 1. června a do 30. listopadu 2015.

 

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

údaje pro zaplacení daně z nemovitých věcí

bankovní účet Finanční úřad pro Jihočeský kraj – číslo: 

7755-77627231/0710                   

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231                  BIC kód: CNBACZPP

konstantní symbol:     1148 – platba převodním příkazem, 1149 – platba poštovní poukázkou

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

 

UPOZORNĚNÍ: od roku 2015 již nelze zaplatit daň na zrušené účty předchozích finančních úřadů. Pokud poplatník provede platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení. Platba bude poplatníkovi vrácena zpět, nebude již automaticky přesměrována na správný účet.

úřední hodiny územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

podatelny                                                            pokladny

pondělí, středa       8:00 – 17:00                         pondělí, středa       8:00 – 11:00   12:00 – 15:00

úterý, čtvrtek         8:00 – 15:30

Územní pracoviště v Českých Budějovicích

pátek                      8:00 – 14:00                        

pondělí, středa                                 8:00 – 15:00


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *