Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení  z 2. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 25/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program druhého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočet obce Dřešín na rok 2015
  3. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 26/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje:

  1. rozpočet obce Dřešín na rok 2015 jako vyrovnaný včetně přílohy na jeho jednotlivé položky.

Příjmy: 3 485 000,- Kč

Výdaje: 3 485 000,- Kč.

  1. závazné ukazatele rozpočtu obce Dřešín na rok 2015.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 27/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1002/5 v k.ú. Dřešín o výměře 350 m2 za cenu 350,- Kč ročně.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 28/2014:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330031130/001 umístění distribuční soustavy – stavby pod názvem „Dřešín – parc. č.874/2 – kNN“. Věcné břemeno se zřízuje úplatně za jednorázovou úhradu v celkové výši 5.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 884,- Kč Občanskému sdružení PREVENT, z.s., Heydukova 349, 386 01 Strakonice na podporu realizace služby/služeb v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni, v souladu s Minimální sítí protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1

 Usnesení č. 30/2014 :

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 12/2014 a č. 13/2014.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 31/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zapojení obce Dřešín do projektu Svazku obcí šumavského Podlesí  – POV JčK 2015 – DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje finanční spoluúčast na uvedeném projektu ve výši 30%.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 32/2014

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Zápis z Dílčího přezkoumání hospodaření obce Dřešín v roce 2015 s výsledkem – „při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Částečný výpis usnesení

 z  ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 05.11.2014 od 18.00 v obecním hostinci ve Dřešíně

 

Usnesení č. 5/2014 :

Zastupitelstvo  obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., uvolněnou starostkou obce Dřešín Evu Broulimovou, nar. 29.11.1960, bytem Dřešín Dřešínek 6.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 6/2014 :

Zastupitelstvo  obce Dřešín volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. zn., neuvolněným místostarostou obce Dřešín Zdeňka Poleníka, nar. 10.10.1978, bytem Dřešín 46.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2

 

 

 

 

 

 

Eva Broulimová, starostka obce Dřešín

 

 

Zdeněk Poleník, místostarosta obce Dřešín

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *