Výpis usnesení z 5. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z 5. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 13.03.2015 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 19/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program pátého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Dřešín
  3. Výběr nájemce prodejny ve Dřešíně od 1.4.2015
  4. Soutěž Vesnice roku 2015
  5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 20/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 21/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako nového nájemce nebytových prostor prodejny ve Dřešíně slečnu Magdalenu Šochmanovou, bytem Dřešín 50, a to na dobu neurčitou od 1. dubna 2015 s ročním nájemným ve výši 100,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 22/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Současně zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce obce zpracovat a odeslat přihlášku do soutěže včetně všech povinných příloh v termínu nejpozději do 30.04.2015.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 23/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2015.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 24/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodejní cenu dřeva vytěženého při prořezávce kolem místní komunikace Dřešínek – Drážov ve výši 500,- Kč/bm. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín stanovuje maximální množství dřeva pro jednoho zájemce ve výši pěti běžných metrů.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0