Návrh opatření obecné povahy – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vydává
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Úplné znění Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03 (dále jen „Program“) je uvedeno v příloze (Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – C 03), která tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy.
Cílem Programu je dle § 9 odst. 1 zákona dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity jsou uvedeny v bodu 1 a 3 přílohy č. 1 zákona, tuto kvalitu udržet či ji dále zlepšovat a to na celém území zóny Jihozápad – CZ03 (dále jen „zóna CZ03“).

Kompletní znění návrhu opatření obecné povahy zlepšování kvality ovzduší (pdf).


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *