výpis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 03.06.2015 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 33/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje doplněný program sedmého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Účetní závěrka 2014
  3. Závěrečný účet 2014
  4. Změna vnitřní organizační směrnice obce Dřešín
  5. Rozpočtové opatření č. 3/2015
  6. Výběr projektu realizovaného z akce „Obnova vzhledu obcí SOŠP IV“
  7. Pronájem části pozemku parc. č. 955/1v k.ú. Dřešín.
  8. Ostatní – pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 34/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje účetní závěrku obce Dřešín za rok 2014 bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 35/2015:

  1. Zastupitelstvo obce Dřešín po projednání schvaluje závěrečný účet obce Dřešín za rok 2014, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřešín za rok 2014, s výrokem bez výhrad a se závěrem: při přezkoumání hospodaření obce Dřešín za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.), a to: dokladová inventura nebyla provedena požadovaným způsobem.
  2. Zastupitelstvo obce Dřešín přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřešín za rok 2014, a schvaluje jejich nápravu, která bude provedena při inventarizaci za rok 2015, kde budou doloženy veškeré doklady týkající se jednotlivých účtů. Náprava bude provedena do 31.1.2016

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 36/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje změnu Vnitřní organizační směrnice obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 37/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s tím, aby se z projektu Svazku obcí šumavského Podlesí – POV JčK 2014 – DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů pořídilo 50 ks dřevěných židlí, 8 ks dřevěných stolů o rozměrech 80 x 160 cm a 3 ks dřevěných stolů o rozměrech 80 x 80 cm do objektu bývalé školy č.p. 26 ve Dřešínku.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 38/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako dodavatele 50 ks dřevěných židlí, 8 ks dřevěných stolů o rozměrech 80 x 160 cm a 3 ks dřevěných stolů o rozměrech 80 x 80 cm, vše do objektu bývalé školy č.p. 26 ve Dřešínku Václava Vrbu, IČ:87789957, za cenu ve výši 65.000,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 39/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 955/1 v k.ú. Dřešín o výměře 350 m2 za cenu 350,- Kč ročně na dobu určitou do 31.12.2025.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *