Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 19.08.2015 od 18.00 v objektu bývalé školy ve Dřešínku

 

Usnesení č. 40/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje doplněný program osmého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Smlouva o věcném břemeni č. PI-014330033768/001
  3. Žádost o pronájem pozemků parc.č. 124 ost. pl. a parc. č. 128/1 ost. pl., vše v k.ú Dřešín
  4. Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6 a 7/2015
  5. Výběr zhotovitele akce „Restaurování kamenné sochy svatého Pavla“
  6. Prodejna Dřešín
  7. Žádost o směnu pozemků PK parc. č. 66/1, 66/2, 66/3 a 66/4 o celkové výměře cca 2100 m2 za pozemek dle PK parc. č. 178/5 o výměře 3007 m2, vše v k.ú. Chvalšovice
  8. Žádost o směnu pozemků č. 66/25, o výměře 609 m2 za pozemek dle PK parc. č. 356/23 o výměře 1544 m2, vše v k.ú. Chvalšovice
  9. Vybavení Obecního úřadu Dřešín novou výpočetní technikou
  10. Ostatní – pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 41/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 955/1 v k.ú. Dřešín o výměře 350 m2 za cenu 350,- Kč ročně paní …………………. na dobu určitou do 31.12.2025.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 42/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330033768/001 umístění distribuční soustavy – stavby pod názvem „Dřešín – parc. č. 389/6 – kNN“. Věcné břemeno se zřízuje úplatně za jednorázovou úhradu v celkové výši 5.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 43/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 124 ost. pl. v k.ú. Dřešín o výměře 932 m2 za cenu 932,- Kč ročně.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 44/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje v souladu s Vnitřní organizační směrnicí k postupu obce Dřešín při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. v pl. zn. jako zhotovitele projektu: „Restaurování kamenné sochy sv. Pavla“ firmu MgA. Jan Korecký, s.r.o., Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice, IČ: 03786455, za cenu ve výši 93.000,- Kč. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce připravit související smlouvu o dílo.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 45/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr směny pozemků PK parc. č. 66/1, 66/2, 66/3 a 66/4 o celkové výměře cca 2100 m2 za pozemek dle PK parc. č. 178/5 o výměře 3007 m2, vše v k.ú. Chvalšovice.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 46/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 66/25, o výměře 609 m2 za pozemek dle PK parc. č. 356/23 o výměře 1544 m2, vše v k.ú. Chvalšovice.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 47/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pořízení nové výpočetní techniky do kanceláře OÚ Dřešín. Jako dodavatele předmětné výpočetní techniky schvaluje Zastupitelstvo obce Dřešín v souladu s Vnitřní organizační směrnicí k postupu obce Dřešín při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. v pl. zn. firmu ALVA Strakonice, spol s r.o. se sídlem Čestice 101, 387 19 Čestice, IČ: 46683798 a to za cenu ve výši 38.977,- Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 48/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s provedením zemních prací na pozemcích parc.č. 79/2, 812/54 a 812/5, vše v k.ú. Dřešínek, v souvislosti s rekonstrukcí vodovodní přípojky v trase stávajícího vedení k č.p. 11 za podmínky, že po skončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 49/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje navýšení rozpočtu na realizaci projektu „Rozšíření zázemí pro jednotku SDH Dřešín“ o 150.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *