Záměr obce Dřešín pronajmout pozemek v k.ú. Dřešín

Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec@dresin.cz

 

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 19.08.2015 pod číslem usnesení 43/2015

Záměr obce Dřešín pronajmout pozemek parc.č. 124 ostatní plocha v k.ú. Dřešín o výměře 932 m2 za roční nájemné ve výši 1,- Kč/1 m2.

 

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín