Informační list č. 3/2015

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec@dresin.cz

 

Informační list č. 3/2015

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou třetí letošní číslo obecního zpravodaje, které Vám přináší další aktuální informace.

  • Upozornění vlastníkům lesů – na jejich povinnost danou § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a to účinně bránit vývoji, šíření kůrovců, kteří v současné době napadají některé lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby bezodkladně provedli kontrolu zdravotního stavu svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů, neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem (p.Jarolím, tel. č. 728 006 712) zajistili jejich odstranění z lesních porostů pokácením a včasným odvozem dříví z lesa, případně jeho chemickým ošetřením či odkorněním za současné likvidace kůry.
  • Ročník Setkání harmonikářů na Podlesí – proběhne v sobotu 24.10.2015 od 14 do 20 hodin v Česticích (lidový dům) – SDH Dřešín zajistí pro zájemce dopravu hasičským autem takto:

Chvalšovice, náves – odjezd 13.00

Dřešín, náves – odjezd 13.10

Dřešínek, náves – odjezd 13.15.

Zájem o tuto dopravu prosíme nahlásit obecnímu úřadu Dřešín (724181627 nebo 383396423) nejpozději do středy 21.10.2015.

 

  • Nabídka pronájmu prostor prodejny ve Dřešíně – nabízíme k pronájmu prostory určené k podnikání o celkové výměře 60,36 m2. Zájemcům poskytne bližší informace obecní úřad. Pokud by někdo z Vás měl nápad jak tyto prostory využít, sdělte to též obecnímu úřadu.

 

  • Výzva dětem – v souvislosti s přípravou dalšího ročníku Setkání seniorů (12.12.2015) prosíme naše děti, které by měly zájem o vystoupení na tomto setkání, aby se ony samy nebo prostřednictvím rodičů přihlásily buď na obecním úřadě, nebo přímo u Mgr. Jany Voldřichové a to nejpozději do 15.11.2015. Předem děkujeme.

 

  • Upozornění (nejen) pro seniory – v souvislosti s množícími se případy okrádání seniorů Vás všechny prosíme, abyste ve vlastním zájmu nepouštěli do domu nikoho cizího. Pokud by se u Vás někdo takový objevil, volejte ihned Policii ČR, popřípadě obecní úřad, který by Policii ČR kontaktoval sám. Současně ani cizím lidem neposkytujte žádné informace o sousedech (jestli bydlí sami, nebo s někým, zda mají děti apod.). Zapište si i SPZ neznámých aut, které se po vsích pohybují.

 

  • Kotlíkové dotace Jihočeského kraje

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů.

 

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

–         tepelné čerpadlo,

–         kotel na pevná paliva,

–         plynový kondenzační kotel,

v kombinaci s

–         instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,

–         „mikro“ energetickými opatřeními.

Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde: 

–         bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu (potvrzení od energetického specialisty o prověření vhodnosti realizovaného  „mikro“ energetického opatření bude součástí žádosti o dotaci)  nebo

–         došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ –  průkaz třídy „C“ bude součástí žádosti o dotaci), nebo

–         je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby na výměnu kotle bude v Jihočeském kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele od 70 % do max. 85 %:

–         70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, spoluúčast fyzické osoby 30%,

–         75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle, spoluúčast fyzické osoby 25%,

–         80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu, spoluúčast fyzické osoby 20%,

Způsobilost výdajů projektů fyzických osob v Jihočeském kraji bude umožněna zpětně od 15. 7. 2015, za předpokladu splnění všech podmínek stanovených ve vyhlášené výzvě.

 

Administrátorem „kotlíkových dotací“ je oddělení evropské integrace. V průběhu září tohoto roku byly na webu Jihočeského kraje spuštěny nové webové stránky pro kotlíkové dotace http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Na těchto stránkách naleznete kontakty na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře, aktuality  k připravované výzvě zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech pro konečné uživatele – fyzické osoby v Jihočeském kraji a mnoho dalších informací.

 

Za Zastupitelstvo obce Dřešín

Eva Broulimová, starostka

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *