Výpis usnesení z 9. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z 9. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 07.09.2015 od 18.00 na  obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 50/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program devátého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2015
  3. Výsledek průběžného auditu hospodaření obce Dřešín za rok 2015
  4. Ostatní – pošta

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 51/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje směnu pozemků dle PK parc.č. 66/1, 66/2, 66/3 a 66/4 o celkové výměře cca 2100 m2, vše v k.ú. Chvalšovice, vše ve vlastnictví obce Dřešín za pozemek dle PK parc. č. 178/5 o výměře 3007 m2 v k.ú. Chvalšovice ve vlastnictví ……………… s tím, že veškeré výlohy spojené se sepisem a úplným vyhotovením směnné smlouvy včetně souvisejícího geometrického plánu uhradí pan …………………………..

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 52/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje směnu pozemku parc.č. 66/25 o výměře 609 m2 v k.ú. Chvalšovice ve vlastnictví obce Dřešín za pozemek dle PK parc. č. 356/23 o výměře 1544 m2 v k.ú. Chvalšovice v podílovém spoluvlastnictví ……………….. s tím, že veškeré výlohy spojené se sepisem a úplným vyhotovením směnné smlouvy uhradí manželé …………………………

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 53/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pronájem pozemku parc.č. 124 ost. pl. v k.ú. Dřešín o výměře 932 m2 za cenu 932,- Kč ročně paní ……………. na dobu určitou do 31.12.2025.

Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 54/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví Obce Dřešín pro zimní období 2015/2016 společností ZVO, s.r.o. Dřešínek 1 za cenu 36.000,- Kč + DPH.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 55/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Zateplení objektu požární zbrojnice ve Dřešíně“ do POV JčK na rok 2016. Současně zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušnou žádost o dotaci včetně všech povinných příloh.

Usnesení č. 56/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce vydat nový informační list, ve kterém bude občany mj. informovat o tzv. „kotlíkových dotacích“.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 57/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pořízení kuchyňské linky do obecní budovy čp. 25 ve Chvalšovicích.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *