Výpis usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení z 11. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 09.12.2015 od 18.00 na  obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 61/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje doplněný program jedenáctého zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočet obce Dřešín na rok 2016
 3. Rozpočtové opatření č. 11/2015
 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. Žádost o pronájem části pozemku č. 58 o výměře 100 m2 v k.ú. Chvalšovice
 6. Žádost o prodej pozemku č. 385/65 o výměře 22 m2 v k.ú. Dřešín
 7. Ostatní – pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 62/2015 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2016 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 3.610.900,- Kč včetně přílohy na jeho jednotlivé položky. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2015.

Usnesení č. 63/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 ve výši 300,- Kč na 1 poplatníka.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 64/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 58 ost. pl. v k.ú. Chvalšovice o výměře 100 m2 za cenu 100,- Kč ročně.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 65/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku parc.č. 385/6 ost. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Dřešín do příštího zasedání ZO Dřešín, na které ukládá starostce obce Dřešín pozvat vlastníky nemovitostí Dřešín čp. 42 a čp. 46.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 66/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje poskytnutí dotace Občanskému sdružení PREVENT, z.s., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČ:69100641 ve výši 1 872,- Kč na realizaci protidrogové politiky na území okresu Strakonice.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 67/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice, IČ:69093083.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 68/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti pořadové číslo 2 o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 na akci „Osvětlení sportovního hřiště ve Dřešíně“. Současně zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušnou žádost o dotaci včetně všech povinných příloh.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 Usnesení č. 69/2015:

 1. Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádostí o dotaci do následujících grantových programů Jihočeského kraje pro rok 2016:
  1. z GP Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích na akci „Oprava požární nádrže v Dřešíně“
  2. z GP Úcta k předkům „Pomník padlým v obou světových válkách ve Dřešínku“
 2. Zastupitelstvo obce Dřešín současné prohlašuje, že má zajištěny požadované podíly na spolufinancování uvedených projektů.
 3. Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce zpracovat příslušné projektové žádosti spolu s požadovanými přílohami a tyto žádosti podat v termínech stanovených v souladu s grantovými pravidly příslušných grantových programů.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 70/2015:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje zapojení obce Dřešín do projektu Svazku obcí šumavského Podlesí – POV JčK 2015 – DT 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů. Současně Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje finanční spoluúčast na uvedeném projektu ve výši min. 40%.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *