Výpis usnesení z 13. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení z 13. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 02.03.2016 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 10/2016 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program třináctého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 1/2016
  3. Hodnotící zpráva za rok 2015, Inventarizační zpráva za rok 2015
  4. Žádost o prodej pozemku parc. č. 363/12 v k.ú. Dřešín
  5. Soutěž Vesnice roku 2016
  6. Příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání v roce 2016
  7. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 11/2016 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej pozemku parc.č. 385/6 ost. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Dřešín za cenu 30,- Kč/1 m2 paní ……………….. s tím, že kupující na převáděném pozemku zřídí věcné břemeno právo chůze a jízdy ve prospěch vlastníka nemovitosti čp. 46 ve Dřešíně. Kupující současně uhradí i veškeré další náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

 

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2016.

Usnesení č. 12/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje:

  1. Hodnotící zprávu za rok 2015
  2. Inventarizační zprávu za rok 2015.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 13/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje prodej pozemku parc. č. 363/12 trvalý travní porost o výměře 70 m2 v k.ú. Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1

Usnesení č. 14/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s nezapojením se Obce Dřešín do soutěže Vesnice roku 2016.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 15/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání v roce 2016.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 16/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přípravu projektu na revitalizaci třešňové aleje ve Dřešínku pro podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 17/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje nákup celkem tři kusů seker pro všechny tři jednotky SDH obce.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *