Výpis usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 01.04.2016 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 18/2016 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje doplněný program čtrnáctého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 3/2016
  3. Smlouva č.:1040011022/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím povinným Obcí Dřešín a budoucí oprávněnou E.ON Distribuce a.s.
  4. Žádost o odkoupení pozemků st. č. 63 o výměře 38 m2 a st. parc.č. 64 o výměře 35 m2, vše v k.ú. Chvalšovice
  5. Informace o kontrolách kotlů a povinnostech jejich provozovatelů
  6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Usnesení č. 19/2016 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030010526/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 813/1 v k.ú. Dřešínek. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 20/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 63 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 38 m2  a pozemku parc. č. 64 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 35 m2, vše v k.ú. Chvalšovice.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *