Záměr prodeje pozemků

Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec.dresin@tiscali.cz

 V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 01.04.2016 pod číslem usnesení 20/2016

Záměr Obce Dřešín prodat pozemky

parc.č. 63 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 a parc.č. 64 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2, vše v k.ú. Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2.

 

 

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín

 

Vyvěšeno dne: 21.04.2016

Sejmuto dne: