Zápis z 16. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 15.06.2016 od 19,00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Přítomni: Kolářík,  Poleník,  Roučka, Solusová, Tomášek, Mgr. Voldřichová,  Ing. Záhorský, Smola

Omluven: Volf J.

Hosté:       pí. Němcová, Zábranský J., pí. Vacíková

 

Starosta p. Poleník přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem pí Solusovou a ověřovateli zápisu p. Tomáška a p. Koláříka

Poté seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program šestnáctého zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Schválení zhotovitele akce „ Obnova místní komunikace Dřešín na pozemku p. č. 990 v k. ú. Dřešín
 3. Schválené dotace – informace pí Vacíkové
 4. Nabídka pojištění právní ochrany obce od spol. D.A.S.
 5. Schválení dodatku k vnitřní organizační směrnici č. 4
 6. Schválení odměn nově zvolených zastupitelů
 7. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2015
 8. Různé, došlá pošta

 

     Výsledek hlas: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

     Usnesení č. 26/2016 bylo schváleno

 

ad 1) Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání ZO s konstatováním, že

uložené úkoly byly splněny

 

ad 2) Schválení zhotovitele akce „ Obnova místní komunikace Dřešín na pozemku p.

č. 990 v k. ú. Dřešín

paní Vacíková seznámila přítomné s výsledkem výběru zhotovitele,

konstatovala, že do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest firem. Hodnotící

komise vyřadila jednu nabídku od pana Nováka, která nesplňovala daná kritéria

pro výběrové řízení. Vybraná nabídka, která má nejnižší cenu, je od firmy

SWIETELSKY a to za cenu 936 869,29 Kč včetně DPH

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření smlouvy s firmou SWIETELSKY jako zhotovitelem akce „ Obnova místní komunikace Dřešín na pozemku p. č. 990 v k. ú. Dřešín“  za cenu 936 869,29 Kč včetně DPH

 

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

            Usnesení č. 27/2016 bylo schváleno

ad 3) Schválené dotace – informace pí Vacíkové

 

 1. Vybavení pro JSDH Chvalšovice – neúspěšná
 2. Oprava požární nádrže ve Dřešíně – neúspěšná
 3. Osvětlení víceúčelového hřiště ve Dřešíně

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přípravu smlouvy o dílo na „Osvětlení víceúčelového hřiště ve Dřešíně“ s panem Josefem Tesárkem a pověřuje starostu s vypracováním smlouvy.

 

  Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

              Usnesení č. 28/2016 bylo schváleno

 

 

 

 1. Zateplení hasičské zbrojnice ve Dřešíně – nabídka od pana Josefa Nováka za

cenu 274 499,- včetně DPH

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostu v jednání přípravy a uzavření smlouvy na akci „Zateplení hasičské zbrojnice ve Dřešíně“ s panem Josefem Novákem, bytem Čestice 187 za cenu 274 499 Kč včetně DPH

 

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2016 bylo schváleno

 

 

 

ad 4) Na zasedání se dostavil pan Kučera – zástupce   D.A.S. a seznámil přítomné s pojištěním

právní ochrany obce včetně nabídky na pojištění

 

 

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí informaci o pojištění právní ochrany od firmy D.A.S

 

 

 

ad 5) Schválení dodatku k vnitřní organizační směrnici č. 4 – pí. Němcová seznámila

přítomné

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dodatek k vnitřní organizační

směrnici č .4

 

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 30/2016 bylo schváleno

 

ad 6) Schválení odměn nově zvolených zastupitelů

 

návrh – starosta – plat dle zákona

místostarosta: 4500,- tzn. 3547,- čistého

člen výboru:     800,-

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům:

             místostarosta: 4500,- tzn. 3547,- čistého a člen výboru: 800,-

 

Výsledek hlasování: pro – 7  , proti – 0  , zdržel se – 1

Usnesení č. 31/2016 bylo schváleno

 

ad 7) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2015

 

pí. Němcová seznámila zastupitelstvo se účetní závěrkou a závěrečným účtem

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje účetní závěrku obce Dřešín za rok 2015 bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 32/2016 bylo schváleno


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje závěrečný účet za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2015 bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 33/2016 bylo schváleno

dále pak pí. Němcová konstatovala, že při auditu byla řešena nájemní smlouva

se spol. ZVO a je nutná úprava dodatkem

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostu v jednání přípravy pachtovní smlouvy se ZVO s.r.o.

Výsledek hlasování: pro – 7  , proti – 0  , zdržel se – 1

Usnesení č. 34/2016 bylo schváleno

 

ad 8) Různé, došlá pošta

pí. Němcová – směnná smlouva s obec Dřešín x Helena a Jan Stehlíkovi,

Chvalšovic

– schválení ceny prodeje a nákupu pozemku

Návrh usnesení:

               Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje kupní a prodejní cenu v částce

               30,00 Kč/m2  ke směnné smlouvě uzavřené dne 30. 3. 2016 mezi manželi

               Helena a Jan Stehlíkovi a obcí Dřešín.

 

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 35/2016 bylo schváleno

Došlá pošta:

 

 • Žádost o připojení na obecní vodovod paní Machanové a paní Chruňákové

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí:

 1. s žádostí o připojení na obecní vodovod domu č. 39 ve vlastnictví Dany

Chruňákové, bytem Ul. Pod Zámkem 574/24, Rudolfov

 

 1. s žádostí o připojení na obecní vodovod domu č. 28, parcela č. 27 v k. ú. Dřešín ve vlastnictví JUDr. Jany Machanové

 

a pověřuje místostarostu obce pana Miroslava Roučku v projednání návrhu a prodloužení páteře vodovodu

 

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 36/2016 bylo schváleno

 

 • MěÚ Volyně – Územní souhlas s umístěním stavby – Hořejšice – ÚPRAVA NN

 

 • MěÚ Strakonice, odbor rozvoje – oznámení o projednání návrhu Územ. Plánu

 

 • MěÚ Volyně – rozhodnutí o umístění stavby – oplocení pastviny na p. č. 45/2,

46/1 a 46/3 – Hořejšice v k. ú. Dřešínek

 

 • Faigl Tomáš – nabídka sečení okolo lípy v Dřešínských chalupách

 

 • Elektroinvest Strakonice – žádost o souhlas – návrh na uzavření smlouvy o

smlouvě budoucí

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č.: 1040010728/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s přípravou stavby „ Dřešínek – u čp. 22 – úprava NN“

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 37/2016 bylo schváleno

 

 

 • Elektroinvest Strakonice – žádost o vyjádření z hlediska existence stávajících

Inženýrských sítí ve Dřešíně u čp. 14 – úprava N

 • Nákup skartovacího stroje – nabídka od Vohaspolu cena do 2 200,- Kč

 

 • Solusová na příštím zasedání předloží návrh na připojištění peněz a zvýšený limit u odpovědnosti obce

 

 • návrh pí Němcové koupit ledničku – starosta prověří, jestli není v bývalé prodejně

 

 • zakončení prázdnin – 27.8.2016 – objednán skákací hrad, místo konání – Dřešínek

 

 • protokol o kontrole č. 321/16/338 – OSSZ Strakonice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Solusová M.

 

 

 

Ověřovatelé: Kolářík R.          …………………………

Tomášek D.      ………………………….

 

 

 

 

 

 

Starosta: Poleník Zdeněk      ………………………….