Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

s v o l á v á m 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 22. září 2016 od 10:00 hodin.

Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.

 

 

Mgr. Jiří Zimola, v.r.

 

příloha:

 

Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

dne 22. září 2016

 

 

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 6. do 31. 8. 2016
 3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
 4. Dotace na přeshraniční spolupráci
 5. Volba přísedících krajského soudu
 6. Dodatek darovacích smluv na radiostanice pro jednotky dobrovolných hasičů
 7. Stanovení odměn členům komise Smart region Jižní Čechy
 8. Peněžité dary vítězům soutěže Cena hejtmana Jihočeského kraje v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2016
 9. Peněžité dary obcím za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016
 • Změny u akcí v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 (2. část)
 • Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 – návrh
 • Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2017
 • Převod nevyčerpaných finančních prostředků mezi dotačními programy pro JSDH
 • Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2016 – výběr projektů
 • Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016 – výběr projektů
 • Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje – 1. výzva pro rok 2016 – výběr projektů
 • Dotace na hospodaření v lesích – 4. část žádostí k projednání
 • Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
 • Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. na rok 2016
 • Žádosti o prodloužení termínů a místa realizace projektů
 • Kofinancování a předfinancování projektu „SOCIAL – SEEDS – Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System“ z rozpočtu kraje.
 • Kofinancování a předfinancování projektu „ECRR – European Cultural Route of Reformation“ z rozpočtu kraje
 • Kofinancování a předfinancování projektu „CROWD – FUND – PORT – Central European Crowd – funding Support“ z rozpočtu kraje
 • Zrušení usnesení č. 75/2015/ZK-16 a realizace projektu „Rural Mobility (RUMOBIL)“ a jeho kofinancování a předfinancování
 • Zrušení usnesení č. 250/2016/ZK-24 a realizace projektu „Academy for Sustainable Mobility in the Danube Region (AMOD)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje
 • Změna části usnesení č. 273/2015/ZK-18 k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
 • Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
 • Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
 • Realizace projektu „Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Realizace projektu „Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v oblasti onkogynekologie Nemocnice České Budějovice a.s.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Realizace projektu „Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v oblasti perinatologie Nemocnice České Budějovice a.s.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Realizace projektu „Podpora aktivit pro seniory v Jihočeském kraji“ a financování jeho nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Zrušení usnesení č. 285/2015/ZK-18 a realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
 • Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Bavorským státním ministerstvem vnitra, pro stavebnictví a dopravu, Karlovarským krajem, Plzeňským krajem a Jihočeským krajem
 • Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a Jihočeským krajem

 

 

 • Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi spolkovou zemí Horní Rakousy a Jihočeským krajem
 • Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017
 • Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
 • Posouzení poskytování sociální služby v návaznosti na projekty investičního charakteru
 • Návrhy na přerozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016
 • Závěrečná zpráva o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2015
 • Zvýšení provozního příspěvku Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v roce 2016
 • Individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje
 • Dodatek k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v oblasti sociálních služeb
 • Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 • Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
 • Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti
 • aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje – zpráva o uplatňování
 • Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – žádost o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy
 • Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy – úprava textu
 • Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
 • Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
 • Projekt Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Projekt Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Účast Jihočeského kraje v projektu Wetlands in the heart of Europe na pozici přidruženého příjemce v komunitárním programu LIFE
 • Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“
 • Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování dotace z GP RVK Tvorba krajiny a podpora biodiverzity pro obec Horosedly
 • Smlouva o spolupráci na spolufinancování 20% podílu nákladů na akci „Odstranění ilegálního skladu odpadů po společnosti Profiakont v k. ů. Hůry“, který nebude financován z dotace SFŽP
 • Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září – prosinec 2016
 • Rozpočet školství – třetí úprava rozpisu rozpočtu
 • Rozpočet školství – čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu
 • Účast na Hrách VIII. LODM ČR 2017 v Jihomoravském kraji
 • Dotace společnosti Česká olympijská a.s. (JUDr. Tomeš Vytiska)
 • Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 – Centra odborné přípravy
 • Realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SPgŠ Prachatice
 • Realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – GY Česká, ČB
 • Realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SUPŠ sv. Anežky České, ČK
 • Realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DD, ZŠ a ŠJ, Radenín
 • Realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ automobilní, ČB
 • Realizace projektu předkládaného do OP Rybářství a jeho spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Krajské školní hospodářství
 • Realizace projektu předkládaného do programu Ministerstva zemědělství a jeho spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Krajské školní hospodářství, ČB
 • Realizace projektu předkládaného do Programu rozvoje venkova a jeho spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Střední zemědělská škola, Písek
 • Realizace projektu „Regenerace a posílení funkčnosti krajinné struktury v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice
 • Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s Městem Jindřichův Hradec
 • Smlouva o poskytnutí individuální dotace Jihočeskému divadlu
 • Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

 

 • Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2016
 • Rozpočtové změny 22/16
 • Žádost sdružení Jihočeská Silva Nortica o prodloužení termínu splatnosti návratné finanční výpomoci
 • Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – červenec až září 2016

Majetkové dispozice

 • Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
 • Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
 • Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici
 • Zrušení usnesení č. 220/2015/ZK-17 a záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Velenice
 • Záměr prodeje další části pozemku parcely KN č. 1228/2 v k.ú. Měšice u Tábora
 • Záměr darování pozemku městu Vyšší Brod
 • Záměr koupě části kasáren Planá u Č. Budějovic
 • Záměr budoucí směny pozemků v EVL Radomilická mokřina
 • Směna pozemků v k. ú. Lomnice n. Lužnicí
 • Darování movitých věcí Jihočeského kraje Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje
 • Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Horní Planá
 • Prodej pozemku s budovou DM – Husova čp. 141 v k.ú. Třeboň
 • Výkup pozemku v EVL Borkovická blata
 • Výkup pozemků v EVL Klokočínské louky
 • Koupě lesních pozemků k.ú. Polná na Šumavě
 • Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Milevsko
 • Zpráva o činnosti finančního výboru za období od 8. 12. 2015 do 12. 9. 2016
 1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období od 20. 11. 2015 do 8. 9. 2016
 2. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 21. 11. 2015 do
 3. 9. 2016
 4. Zpráva o činnosti dopravního výboru za období od 1. 12. 2015 do 13. 9. 2016
 5. Zpráva o činnosti výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 24. 11. 2015 do
 6. 5. 2016
 7. Zpráva o činnosti výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti za období od 25. 11.

2015 do 7. 6. 2016

 1. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou
 2. Různé, diskuze
 3. Závěr

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *