Oznámení záměru na prodej pozemku parc.č. 66/1

Obec Dřešín
387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160
e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 12.10.2016 pod číslem usnesení 52/2016

Záměr
Obce Dřešín

prodat část pozemku  parc.č. 66/1 trvalý travní porost o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.

Zdeněk Poleník
starosta obce Dřešín