Usnesení z 20. zastupitelstva obce

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 9.11.2016 od 18:00 hod.  na obecním úřadě ve  Dřešíně

Přítomni:  Poleník,  Roučka, Tomášek, Mgr. Voldřichová, Smola, Ing. Záhorský,                  Kolářík, Volf J

Omluven:  Solusová.

Hosté:       pí. Němcová – účetní obce

Starosta p. Poleník přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem p. Roučku a ověřovateli zápisu R. Koláříka a J. Voldřichovou

Poté seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, doplnil bod č.5  o rozpočtové opatření č. 10/2016 a dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje doplněný program dvacátého zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Informace o dotacích
 3. Zimní údržba 2016 – 2017
 4. Inventura majetku obce Dřešín za rok 2016
 5. Rozpočtové opatření č 9/2016 a č. 10/2016
 6. Návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2017
 7. Různé, došlá pošta

     Výsledek hlas: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

     Usnesení č.60/2016 bylo schváleno

ad 1) Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání ZO s konstatováním:

– záměry směny a prodejů pozemků byly řádně vyvěšeny a mohou se schválit,

ostatní úkoly jsou průběžně plněny

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej části pozemku

 par. č. 66/1 v k.ú. Chvalšovice panu Václavu Richterovi, bytem Na Hutích 10/755, Praha 6 o výměře 1147 m2 dle geom. plánu č. 97-74/2016 za cenu 30 Kč/m2

Výsledek hlasování: pro – 7  , proti – 1  , zdržel se – 0

 Usnesení č.61/2016 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pronájem části pozemku par. č. 414/1 v k.ú. Chvalšovice panu Václavu Lešákovi za cenu 1 Kč/ 1 m2

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 62/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje:

 1. směnu části pozemku stavby č. 28 ( č.p. 27) za část pozemku par. č.

      973/1 v k.ú. Dřešín

 1. b) prodej části pozemku par. č. 973/1 za cenu 30 Kč/m2 v k.ú. Dřešín, manželům Michal a Monika Valkových, bytem Dřešín 51, 387 19 Čestice, s tím, že žadatel nechá vyhotovit geometrický plán

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 63/2016 bylo schváleno

ad 2) starosta seznámil přítomné s dokončením akcí na dotace, dále pak informoval o         stavu připravovaných projektů na rybník, vrt s úpravnou vody

ad 3) Zimní údržba – starosta seznámil přítomné s předběžnou domluvou s firmou            ZVO Dřešínek

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje  uzavření smlouvy na zimní údržbu 2016/2017 s firmou ZVO Dřešínek

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 64/2016 bylo schváleno

 

ad 4) Inventura majetku obce Dřešín

Starosta Obce Dřešín seznámil ZO s jeho stanoveným Plánem inventur obce Dřešín na rok 2016, kterým je mj. zřízena i inventarizační komise ve složení: předseda – R. Kolářík, členové – J. Smola, J. Volf, D. Tomášek a M.Němcová. Písemné znění Plánu inventur obce Dřešín na rok 2016 tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Plán inventur na rok 2016. 

ad 5) Rozpočtové opatření č.9/2016 a 10/2016

 

paní Němcová – účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.9/2016 a 10/2016

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí rozpočtové opatření

 č. 9/2016 a 10/2016

ad 6)  Návrh rozpočtu – účetní obce, seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce           Dřešín na rok 2017

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2017

ad 7) Různé

 • starosta seznámil přítomné s možností veřejně prospěšných prací – J. Roučková

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje  podání žádosti na VPP pro paní Jitku Roučkovou

Výsledek hlasování: pro – 7  , proti – 0  , zdržel se – 1

Usnesení č. 65/2016 bylo schváleno

 • žádost paní Jany Machanové na pronájem nebytových prostor – bývalá prodejna ve Dřešíně

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje pronajmout paní Janě Machanové nebytové prostory v bývalé prodejně ve Dřešíně

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 66/2016 bylo schváleno

 • Cenová nabídka na oplocení dvou vrtů a vodojemu od firmy ROYAS k.s.

Návrh usnesení:

             Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje nákup materiálu na oplocení dvou

            vrtů a vodojemu dle cenové nabídky 162/587 od firmy ROYAS k.s.

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 67/2016 bylo schváleno

 • Starosta seznámil přítomné s možností požádání o dotaci na zkvalitnění nakládání s odpady – traktor s čelním nakladačem, štěpkovač, kontejnery

Návrh usnesení:

             Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci na             zkvalitnění nakládání s odpady

Výsledek hlasování: pro – 8  , proti – 0  , zdržel se – 0

Usnesení č. 68/2016 bylo schváleno

 

 • Starosta podal informaci ohledně závěrečného vyhodnocení akce – škola Dřešínek
 • Starosta informoval ZO o chystající se akci „ Předvánoční setkání seniorů, které se koná dne 10.12.2016 od 14.00 hod. v bývalé škole ve Dřešínku. Pohoštění bude po dohodě ze zasedání ZO Dřešín hrazeno z obecního rozpočtu

 

Zapsal: Roučka M.   ………………….

 

 

Ověřovatelé: Kolářík R..  ……………………

 

Voldřichová J.  ………………..

 

 

 

 

Starosta:   …………………

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *