Zápis z 23. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 8.3.2017 od 18,00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Přítomni: Kolářík, Poleník, Roučka, Tomášek, Mgr. Voldřichová, Ing. Záhorský, Smola

Omluven: Volf, Solusová

Hosté: pí. Němcová – účetní obce

Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem p. M. Roučku a ověřovateli zápisu R. Koláříka a J. Voldřichovou

Poté seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program 23. zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočtová opatření č. 1/2017
 3. Granty Jihočeského kraje na rok 2017
 4. Různé, došlá pošta

      Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

      Usnesení č. 10/2017 bylo schváleno.

ad 1) Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání ZO s konstatováním, že dané úkoly jsou splněny

ad 2) S rozpočtovým opatřením č. 1/2017 které bylo schváleno starostou obce,    seznámila ZO účetní obce pí. Němcová.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2017

 ad 3) Starosta seznámil ZO Dřešín s již podanými žádostmi o dotaci

 • podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na akci „Vybavení zásahové jednotky JSDHO Dřešín“
 • podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na akci „Oprava požární zbrojnice ve Dřešínku“
 • Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemní komunikaci – Chvalšovice
 • Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v obcích
 • Systém separace odpadu v obci Dřešín
 • Rekonstrukce třešňové aleje ve Dřešínku
 • Prořezání památné lípy ve Dřešíně
 • Oprava obecního domu ve Chvalšovicích

 Dále se připravují projekty na:

 • Bezbariérový přístup na OÚ ve Dřešíně
 • Úpravna vody na arsen + vrt
 • Dolní a horní nádrž

Ohledně dotačního titulu na polní cesty je prozatím v jednání s projektantem příprava na   cesty „Pod Vosí“ a „ Za Vršky“ a dále je v jednání vybudování dvou biologických rybníků ve Dřešíně a ve Chvalšovicích

ad 4) Různé, došlá pošta

 1. Šašková – poslala pozvání na MDŽ a prosba o projednání osetí části pozemku U škváry travní směsí pro včely. Dále informace o chystaném PUTOVÁNÍ

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostu v jednání s paní Ing. Šaškovou ohledně ceny a umístění travní směsi pro včely.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č.11/2017 bylo schváleno.

 Nabídky na oplocení dvou vrtů a vodojemu od firem Novák Čestice, Roman Bublík a od mysliveckého spolku MS Vrchy Dřešín

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření smlouvy o dílo na oplocení dvou  vrtů a vodojemu se spolkem MS Vrchy Dřešín za cenu 85 000,-

           Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

           Usnesení č. 12/2017 bylo schváleno

 Zápis finančního výboru za leden 2017

 1. MěÚ Volyně- výzva k účasti na závěrečné prohlídce RD Novotných
 2. MěÚ Volyně- výzva k účasti na závěrečné prohlídce RD Poleník
 3. MěÚ Strakonice – odbor rozvoje – oznámení o provedení ÚAP
 4. MěÚ Volyně – protokol o vydání sdělení k užívání stavby – Novotný
 5. MěÚ Volyně – protokol o vydání sdělení k užívání stavby – Poleník
 6. MěÚ Volyně – sdělení k oznámení o užívání dokončené stavby – Novotný
 7. MěÚ Volyně – sdělení k oznámení o užívání dokončené stavby – Poleník
 8. MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí – zahájení vodoprávního řízení na ČOV na poz. 461/8 v k.ú. Dřešín
 9. MěÚ Vimperk – oznámení o společném jednání o návrhu „změna č. 3 ÚP Vacov“

Starosta poděkoval všem přítomným za účast  a schůzi ukončil.

Zapsal: Roučka M.                                        ověřovatelé: Kolářík R.   ………………………

 

Voldřichová J.  …………………

Starosta: Poleník Z. …………………..


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *