Informační list č.2 – 2017

Obec Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

Informační list č. 2

Na základě výskytu ptačí chřipky s ohniskem ve Volyni bylo vydáno mimořádné veterinární opatření.

Č. j. SVS/2017/017922-C

                        NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Jihočeský kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato

 

                                 mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 784958 Volyně v Jihočeském kraji.

Čl. 1

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

 1. Ochranným pásmem se stanovují:

 

 1. celá následující katastrální území:

646164 Hoštice u Volyně

704636 Nišovice

646181 Přechovice

784958 Volyně

784966 Zechovice

2. části následujících katastrálních území:

704521 Němětice – jihovýchodní část katastrálního území, přičemž severozápadní hranici území tvoří vodní tok Peklov k soutoku s Volyňkou a dále na sever vodní tok Volyňka

704539 Nihošovice – jižní část katastrálního území, přičemž severní hranici tvoří vodní tok potok Peklov

 

 1. Pásmem dozoru se stanovují:
 2. celá následující katastrální území:

606375 Bohumilice v Čechách, 772054 Bohunice u Tvrzic, 608513 Bošice, 608530 Budilov, 616273 Bušanovice, 619612 Čepřovice, 704628 Černětice, 623296 Čestice, 624217 Čkyně, 632261 Dobrš, 624225 Dolany u Čkyně, 616281 Dolní Nakvasovice, 631345 Doubravice u Volyně, 726923 Drachkov u Strakonic, 632864 Dřešín, 632872 Dřešínek, 645541 Hodějov, 616290 Horní Nakvasovice, 624241 Horosedly u Čkyně, 645559 Hoslovice, 608548 Hradčany u Čkyně, 632899 Chvalšovice, 774111 Jetišov, 660710 Jinín, 660973 Jiřetice u Čepřovic, 734454 Kakovice u Volyně, 738581 Kapsova Lhota, 660981 Koječín u Čepřovic, 673145 Kraselov, 701165 Krušlov 677671 Kuřimany, 678201 Kváskovice, 624250 Lčovice, 752495 Libětice, 685381 Litochovice u Volyně, 726931 Makarov, 690724 Malenice, 734462 Marčovice, 646172 Milejovice, 759937 Milíkovice, 695092 Miloňovice, 673170 Mladotice u Kraselova, 700436 Mutěnice u Strakonic, 701173 Nahořany u Čkyně, 701840 Nebřehovice, 702951 Němčice u Volyně, 685399 Neuslužice, 755923 Nové Strakonice, 623318 Nuzín, 717649 Paračov, 631353 Počátky u Volyně, 726940 Pracejovice, 624276 Předenice u Čkyně, 755931 Přední Ptákovice, 757161 Přední Zborovice, 734471 Předslavice, 704644 Račí u Nišovic, 623326 Radešov u Čestic, 774120 Radkovice, str. 2 z 9

 

 

                                                  Opatření v pásmu dozoru

1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:

 1. a) provést nejpozději do 17.2.2017 soupis pouze všech komerčních chovatelů drůbeže (chovatelé, kteří chovají drůbež podnikatelským způsobem za účelem dosažení zisku). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření („2. sčítací list – seznam ptáků v jednotlivých registrovaných hospodářstvích“ se použije právě v těchto komerčních registrovaných chovech). U každého komerčního chovatele tedy bude vyplněn sčítací list ve dvou vyhotoveních a podepsán chovatelem a osobou provádějící sčítání. Jedno vyhotovení sčítacího listu si ponechá chovatel, druhé vyhotovení bude uloženo u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS SVS pro Jihočeský kraj nejpozději do 18.2.2017 prostřednictvím formulářů v příloze (4. sčítací list – seznam registrovaných hospodářství a 5. sčítací list – celkový počet ptáků v obci); předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvsc@svscr.cz ;

 

 1. b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;

 

 1. c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby přípravkem s účinnou dezinfekční látkou;
 2. d) spolupracovat s KVS SVS pro Jihočeský kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;

2) V pásmu dozoru se nařizuje:

 1. a) zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS pro Jihočeský kraj. Při pohybu musí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky a dále na účelové komunikace sloužících výlučně potřebám daného hospodářství;

Doba trvání opatření

Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

 1. a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
 2. b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu

Plné znění tohoto nařízení naleznete na stránkách obce, nebo vám je zašlu mailem popřípadě vytisknu na obci.

Co se týče odstranění kadáverů, bude u obecního úřadu ve Dřešíně č.p. 24 k dispozici plastová nádoba s označením pro tento účel.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím na mne obraťte, aby nedocházelo k šíření paniky na tel. 724 181 627 nebo 723 834 120

Děkuji všem za spolupráci a přeji pěkný den


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *