Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 5.4. 2017 od 19,00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Přítomni: Kolářík, Poleník, Roučka, Tomášek, Mgr. Voldřichová, Ing. Záhorský, Smola, Volf, Solusová

Omluven:

Hosté: pí. Němcová – účetní obce

Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem p. M. Roučku a ověřovateli zápisu J. Volfa a M. Solusovou

Poté seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program 24. zasedání:

 1.  Kontrola zápisu a usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Schválené dotace na rok 2017
 3. Hodnotící zpráva za r. 2016
 4. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 13/2017 bylo schváleno.

ad 1) Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání ZO s konstatováním, že  dané úkoly jsou splněny

ad 2) Starosta seznámil přítomné s již schválenými dotacemi a to  „Rekonstrukce třešňové aleje ve Dřešínku“ a „Zateplení obecního domu – obec Dřešín“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na„Zateplení obecního domu – obec Dřešín“ o pověřuje starostu s následným oslovením tří firem a to: 1. firma Josef Novák, Čestice, 2. firma Karel Veverka, Vrbice a 3. Roman Bublík, Dřešín

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č.14/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na„Rekonstrukci třešňové aleje ve Dřešínku“ o pověřuje starostu snásledným oslovením tří firem a to: 1. firma Tomáš Voráček, Kahov, 2. ZahradnictvíRyšánek, Prachatice  3. ARBORES s.r.o., Písek

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č.15/2017 bylo schváleno.

– lesní cesta v chatách – starosta seznámil přítomné s připraveným projektem na tuto akci a konstatoval ,že je možné podat žádost o dotaci

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci ze SZIF na lesní cestu v chatách

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č.16/2017 bylo schváleno

ad 3) pí. Němcová – seznámila přítomné členy ZO Dřešín s hodnotící zprávou za rok 2016

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí hodnotící zprávu za rok 2016

ad 4) Různé, došlá pošta

 

 1. MěÚ Volyně- oznámení o zahájení územního řízení – Dolní nádrž – rybník
 2. MěÚ Volyně- oznámení o zahájení územního řízení – Horní nádrž – rybník
 3. MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí – rozhodnutí o dodatečném povolení vodního díla pro manžele Novotných, Dřešín 63
 4. Forplast – nabídka vitrín – Volf se zeptá na cenu dřevěné
 5. Krajský úřad – oznámení o zahájení správního řízení – vyjimka na chráněné živočichy
 6. Stanovisko dopravních podniků a projednání ve věci plánované uzavírky Chvalšovice – Dobrš a Zálesí – Vrbice.
 7. REACOM s.r.o. nabídka oprav komunikací
 8. EKOEKO – České Budějovice – cenová nabídka č. 041/2017 na úpravnu vody – arsen    p. Tomášek – oslovit ještě jiné firmy
 9. vlastníci nemovitostí ve Dřešíně v chalupách – žádost o napojení na obecní vodovod
 10. Volf – prosba o nákup 3 ks setů zahradního nábytku za cenu 10 000,- do obecního domu ve Chvalšovicích

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje nákup třech setů zahradního nábytku za cenu10 000 Kč na obecní dům ve Chvalšovicích.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č.17/2017 bylo schváleno.

– p. Tomášek – pročištění kanalizace v Hořejšicích

– p. Ing. Záhorský- dotaz na kapacitu obecních stránek z důvodu zveřejnění fotek

– starosta seznámil přítomné se se smlouvou o dílo na oplocení vrtů a vodojemu

Ing. Záhorský – doplnit do smlouvy smluvní pokuty

Roučka – opravit záruční dobu na 24 měsíců

Starosta poděkoval všem přítomným za účast  a schůzi ukončil.

Zapsal: Roučka M.                                        ověřovatelé: Volf J.   ………………………

Solusová M..  …………………

Starosta: Poleník Z. …………………..


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *