Informační list č. 5 – prosinec 2005

Vážení spoluobčané,

po téměř ročním zvažování toho, jaký způsob úhrady nákladů za svoz komunálního odpadu zvolit pro příští období, schválilo Zastupitelstvo Obce Dřešín na svém zasedání dne 7.12.2005 vyhlášku č. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Přesto, že text vyhlášky je zveřejněn v obecních vývěskách, chceme Vás s ní prostřednictvím tohoto informačního listu blíže seznámit.

Hlavním důvodem pro přechod ze známkového systému na výběr místního poplatku za komunální odpad bylo to, že každý z nás, a chceme nebo nechceme a a se nám to líbí nebo nelíbí, je producentem odpadu, a to např. jen z hlediska vytápění tuhými palivy, když popel sám od sebe nikam nezmizí. Přitom pouze necelé dvě třetiny z nás si během roku zakoupí byť jen jedinou známku na popelnici. Zamysleme se proto nad tím, kam tedy námi vyprodukovaný odpad ukládáme. Vždy i ten často zmiňovaný dřevěný popel by měl být ze zákona používán ke hnojení pouze v omezené míře. Černé skládky nám “ ruku na srdce – určitě nedělají tu nejlepší vizitku a stejně tak nejsou tím nejlepším dědictvím pro příští generace. Stejně tak inspekci životního prostředí nebude zajímat, kdo na určitý pozemek vyvezl domovní odpad, ale pokutu uloží vlastníkovi tohoto pozemku.

Nezanedbatelným důvodem pro přijetí citované vyhlášky byla dále finanční stránka věci, když za jednu známku na popelnici obec v letošním roce doplácela již 18,- Kč, a předpoklad pro příští rok je ještě vyšší. To znamená, že ti z nás, kteří si poctivě kupují známky, by sáhli do kapsy ještě hlouběji, ale co ti ostatní? Vždy všichni žijeme v jedné a té samé obci a určitě chceme, abychom se v ní cítili dobře. Přitom roční doplatek obce za svoz a likvidaci odpadu se při stávajících cenách pohybuje kolem 50.000,- Kč, což vzhledem k celkovému rozpočtu není zanedbatelná částka. Díky novému systému bude moci te být tato částka použita na jiné účely. Sami nejlépe víte, kde nás, jak se říká, „tlačí bota“ a co všechno se ještě musí opravit, dokončit nebo nově udělat.
Roční poplatek na 1 trvale žijící osobu a pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, byl vyhláškou stanoven ve výši 250,- Kč (tj. minimální hranice stanovená zákonem) se splatností do 30.června příslušného kalendářního roku.

V odůvodněných případech bude možné na základě písemné žádosti poplatek zcela nebo částečně prominout. Toto se týká mj. i těch, kteří mají uzavřenu smlouvu s oprávněným subjektem na likvidaci odpadu (hlavně podnikatelé).

V novém systému budou vyvezeny všechny nádoby s komunálním odpadem (popelnice, pytle..), přistavené u svozové trasy.

Známky na rok 2005 bude možné použít ještě při svozových termínech 22.12.2005 a 05.01.2006. Nepoužité známky můžete vrátit nejpozději do 20.01.2005 na obecním úřadě, kde Vám budou zpětně proplaceny.

Termíny svozů rok 2006:

5. ledna
19. ledna
2. února
16. února
2. března
16. března
30. března
13. dubna
27. dubna
11. května
8. června
6. července
3. srpna
31. srpna
29. září
12. října
26. října
9. listopadu
23. listopadu
7. prosince
21. prosince
Dále bychom Vás všechny chtěli poprosit, abyste i nadále třídili sklo a plasty, protože tříděný odpad je jedinou složkou odpadu, ze které se vrací zpět peníze do rozpočtu obce. V roce 2004 se čtvrtletně vracelo kolem 4.000,- Kč, v letošním roce již přes 5.000,- Kč. Tyto peníze mohou být použity znovu pouze na odpadové hospodářství a určitě se kladně odrazí ve výši shora uvedeného místního poplatku. To znamená, že bychom byli sami proti sobě, kdybychom odpad přestali třídit “ čím více budeme třídit, tím více dostaneme peněz a potažmo tak ušetříme vlastní kapsu na poplatku za komunální odpad.

Pokud se stane, že někomu z Vás nebude vyvezena popelnice, informujte neprodleně obecní úřad (tel. 383 396 423, 724 181627), aby mohla být co nejdříve sjednána náprava.
Závěrem chceme Vám všem ze srdce do nového roku 2006 především pevné zdraví a alespoň kousek potřebného štěstíčka.

Zastupitelstvo obce Dřešín


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *