Rozpočet na rok 2011

Návrh rozpočtu obce Dřešín pro rok 2011, IČO 00251160

Příjmy

Paragraf Položka
1111 Daň z příj.fyz.os.záv.činn. 460000,00
1112 Daň z příj.OSVČ 178000,00
1113 Daň z příj.fyz.os.z kap.výnosů 42000,00
1121 Daň z příj.prav.osob 565000,00
1211 Daň z přídané hodnoty 1000000,00
1337 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 115000,00
1341 Poplatek psů 4500,00
1361 Správní poplatky 1300,00
1511 Daň z nemovitostí 24000,00
4112 Neinvest.přij.transféry ze st.rozp. 60100,00
1031 Pěstební činnost 50000,00

Daňové příjmy celkem 2449900,00
2144 Ostatní služby 200,00
2310 Pitná voda 90000,00
3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 3000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 40000,00
4351 Osobní asistence,peč.služba 40000,00
6171 Činnost místní správy 14100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan.operací 8100,00
C E L K E M 2 695 300,00

Výdaje

Paragraf Položka

1031 Lesní hospodářství 40000,00
2144 Ostatní služby /prodejna,pohostinství/ 20000,00
2212 Silnice 65000,00
2310 Pitná voda 132500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklá.s kaly 80000,00
3111 Předškolní zařízení 47000,00
3113 Základní školy 295000,00
3314 Činnosti knihovnické 3000,00
3326 Ochr.památek a péče o kult.dědictví (Kapličky) 10000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury 40000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 170000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3631 Veřejné osvětlení 70000,00
3632 Pohřebnictví 3300,00
3636 Územní rozvoj 50000,00
3639 Komunální služba a územní rozvoj 50000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30000,00
3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 120000,00
3723 Sběr a svoz ost. Odpadů (plasty, sklo) 80000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60000,00
4351 Ostatní asistence,pečov.služba (obědy důchodci) 57000,00
5512 Požární ochrana 72000,00
6112 Zastupitelstva obcí 692000,00
6171 Činnost místní správy 470000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 15000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 9800,00
6402 Finanční vypořádání minul. Let 13700,00

C E L K E M 2 695 300,00