Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Obec Dřešín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Dřešín se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č.16/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1)      Obec Dřešín touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2)      Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

1)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

2)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

2)      Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování; evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci; není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

3)      Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

4)      Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské  unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3

5)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen správci poplatku tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 4

Čl. 4

Sazba poplatku

1)      Sazba poplatku pro poplatníka podle  čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 300,- Kč a je tvořena:

a)      z částky 50,- Kč za osobu a kalendářní rok, a

b)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2)       Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této obecně závazné vyhlášky.

3)      V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

Čl. 5

Splatnost poplatku

1)      Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku.

2)      Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

3)      Poplatek se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.

Čl. 6

Navýšení poplatku

1)      Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.6

2)      Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Dřešín č.2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12.12.2007.

Čl. 8

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

…………………………………………                   ………………………………………….

Zdeněk Poleník                                                       Eva Broulimová

místostarosta                                                               starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne  25.11.2010

Sejmuto z úřední desky dne ………………

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Dřešín č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku pro poplatníka – částka b – je stanovena dle skutečných nákladů obce Dřešín předchozího roku ( rok 2009 ) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu za r. 2009                                                     141.425,50

příjem od podnikatelů zapojených do systému                                 – 3.000,-

——————————————————————————————————

skutečné náklady na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu za rok 2009                                                138 425,50

Poplatníci:

počet obyvatel s trvalým pobytem                                                          300

trvale neobydlené domy – sloužící k rekreaci                                          84

—————————————————————————————————–

celkem poplatníků                                                                               384

Skutečné náklady na 1 poplatníka = 138425,50 : 387 = 360,50 ………zaokrouhleno 360,- Kč

Sazba pro poplatníka  – částka b)  činí 250,- Kč