Výpis usnesení z 1. zasedání ZO Dřešín ze dne 24.11.2010

Výpis usnesení

z 1. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 24.11.2010 od 18,00 hod.na Obecním úřadě ve Dřešíně

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program prvního zasedání:

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3. Inventura majetku obce Dřešín za rok 2010

4. Rozpočtové opatření č. 5/2010

5. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín

6. Zimní údržba místních komunikací 2010/2011

7. Příprava rozpočtu obce Dřešín na rok 2011

8. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 14/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2011.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 15/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2011.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 16/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí příkaz starostky obce Dřešín k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2009. Starostka ukládá provést inventarizaci v tomto složení: předseda:  Radek Kolářík,  členové Ing. J. Záhorský, J.Poleník, J. Volf a Ing. Z. Šašková.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 17/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 5/2010.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 18/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb. takto:

– místostarostovi odměnu ve výši 7.500,- Kč, předsedům finančního a kontrolního výboru odměnu ve výši 1.100,- Kč, členům výborů odměnu ve výši 800,- Kč a členům zastupitelstva obce odměnu ve výši 500,- Kč. Tato odměna je stanovena od 10.11.2010.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 19/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví Obce Dřešín pro zimní období 2010/2011 společností ZVO, s.r.o. Dřešínek 1 za cenu 36.000,-Kč + DPH.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 20/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2011 jako vyrovnaný.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 21/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce do příštího zasedání zastupitelstva obce Dřešín objednat u pana Luboše Folprechta zpracování projektu na dětské hřiště na části pozemku dle KN p.č. 1000/5 v  k. ú. Dřešín tak, aby byl dodržen termín pro podání žádosti o dotaci na grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2011.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 22/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje pozemku dle KN p.č. 414/8 o výměře 22 m2 v k.ú.Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 23/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí se zřízením věcného břemene – venkovního vedení VN 22kV – na pozemku ve vlastnictví obce Dřešín se společností E.ON v rámci stavebních úprav venkovního vedení „Linka Čkyně – Vacov – úsek Čestice – Chvalšovice, ÚO 807 – 134“

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 24/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín nesouhlasí s navrhovaným řešením vedení zemního kabelového vedení NN ze stávající trafostanice umístěné na pozemku KN 871/36 v k.ú. Dřešín podél nezpevněné a asfaltové cesty překopem přes Chvalšovický potok z důvodu provedených odvodňovacích opatření kolem koryta Chvalšovického potoka v bezprostřední blízkosti pozemku KN p.č. 871/36.

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 25/2010 bylo schváleno.