Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Obec Dřešín

Obecně závazná vyhláška č.  1/2010, o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Dřešín se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č. 15/2010 usneslo vydat na základě § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  § 10, písm.d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Obec  Dřešín zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek z ubytovací kapacity

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

ČÁST  II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

1)    Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Dřešín.2

2)    Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.3

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1)    Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

2)    V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci4.

3)    Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních

poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1)    Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do třiceti dnů ode dne jejího vzniku (tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

2)    Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 17 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)    za prvního psa činí ………………………………………..  60,- Kč

b)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……… 60,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

1)    Jednorázově nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.

2)    Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

ČÁST  III.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 7

Předmět poplatku, poplatník

1)    Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.5

2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.6

Čl. 8

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství jmenovitě uvedených v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

5 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

6 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 9

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 10

Ohlašovací povinnost

1)    Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 14 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2)    Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 17 této vyhlášky.

3)    Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do  15 dnů.

Čl. 11

Sazby poplatku

1)    Sazba poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den :

a)    za provádění výkopových prací                                                            3,- Kč

b)    za umístění dočasných staveb sloužících pro

poskytování prodeje                                                                               5,- Kč

c)    za umístění dočasných staveb sloužících pro

poskytování služeb                                                                                 5,- Kč

d)    za umístění stavebního zařízení                                                           3,- Kč

e)    za umístění reklamního zařízení                                                           3,- Kč

f)     za umístění zařízení cirkusu                                                                 3,- Kč

g)    za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                 3,- Kč

h)    za umístění skládek                                                                              3,- Kč

i)      za užívání  veřejného prostranství pro reklamní akce                          3,- Kč

j)      za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl

4,- Kč

Čl. 12

Splatnost poplatku

1)    Poplatek ve výši stanovené podle čl. 11 je splatný

a)    při užívání veřejného prostranství po dobu kratší sedmi dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

b)    při užívání veřejného prostranství po dobu osmi dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

2)     Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

ČÁST  IV.

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 13

Předmět poplatku a poplatník

1)    Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.7

2)    Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.8

Čl. 14

Ohlašovací povinnost

1)    Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do patnácti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

2)    Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 17 této vyhlášky.

3)    Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.9

Čl. 15

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Čl. 16

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého příslušného kalendářního měsíce.

ČÁST  V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 17

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

1)    V ohlášení poplatník nebo plátce uvede10

2)    jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

7 § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

8 § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích

9 § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

a)    jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)    další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

3)    Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.11

4)     Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku (obecnímu úřadu) do 15 dnů ode dne, kdy nastala.12

5)     Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.

Čl. 18

Navýšení poplatku

1)    Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.13

2)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.14

Čl. 19

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích ze dne 3.12.2003.

Čl. 20

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

…………………………………………                   ………………………………………….

Zdeněk Poleník                                                       Eva Broulimová

místostarosta                                                               starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne  25.11.2010

Sejmuto z úřední desky dne ………………..

————————————————————

10 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 14a odst. 2  zákona o místních poplatcích

12 § 14a odst. 3  zákona o místních poplatcích

13 § 11 odst. 1, 2  zákona o místních poplatcích

14 § 11 odst. 3  zákona o místních poplatcích

Příloha č. 1

obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.1/2010

Vymezení veřejného prostranství na území obce Dřešín podléhajícího poplatku dle čl. 8

1. katastrální území Dřešín:

pozemky dle KN p.č. 32/1, 33/4, 125, 869/1, 890, 943/7, 970, 971, 972/1, 972/2, 973/1, 978, 979, 982, 983/2, 987, 988, 989, 990, 994, 995, 997/1, 999, 1000/1, 1000/3, 1000/4, 1001, 1005/1, 1005/3, 1011, 1012, 1013

2. katastrální území Dřešínek:

pozemky dle KN p.č. 236, 797/3, 812/1, 812/5, 812/6, 813, 815,820, 821,  823/2, 835, 836

3.   katastrální území Chvalšovice:

pozemky dle KN p.č. 414/1, 415/2, 417/1, 417/2, 419, 420/1, 420/4, 420/7, 421, 429, 430/1, 430/2, 435/3, 437, 438, 439, 440, 441, 444/3