Výpis usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

Výpis usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

konaného dne 02.11.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

 

Usnesení č. 69/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvanáctého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č.6/2011
  3. Směrnice obce Dřešín k odepisování dlouhodobého hmotného majetku spolu se stanovením doby používání dlouhodobého hmotného majetku
  4. Příprava rozpočtu obce Dřešín na rok 2012
  5. Smlouva o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací 2011/2012
  6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 70/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 6/2011.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 71/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Směrnici obce Dřešín k odepisování dlouhodobého hmotného majetku. Současně ZO Dřešín stanovuje dobu používání dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví obce Dřešín.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 72/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2012 jako vyrovnaný.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 73/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví Obce Dřešín pro zimní období 2011/2012 společností ZVO, s.r.o. Dřešínek 1 za cenu 36.000,-Kč + DPH.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 74/2011

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje prodej nekótovaných akcií České spořitelny a.s. ve vlastnictví obce Dřešín. 

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0