Záměr prodeje pozemku

Obec Dřešín
387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160
e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 11.01.2012

 záměr Obce Dřešín prodat části pozemků v k.ú. Dřešínek

a to část pozemku p.č. 834/1 o výměře 256 m2 a část pozemku p.č. 834/2 o výměře 78 m2 dle geometrického plánu č. 60-77/2011 vyhotoveného společností GEODEST spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2.

Eva Broulimová
starostka obce Dřešín

Vyvěšeno dne: 16.01.2012

Sejmuto dne: 01.02.2012