Výpis usnesení ze 14. zasedání ZO Dřešín

Výpis usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
konaného dne 11.01.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 1/2012
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program čtrnáctého zasedání:
1.    Kontrola zápisu a usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
2.    Rozpočtové opatření č.8/2011
3.    Zhodnocení roku 2011
4.    Záměr prodeje částí pozemků dle KN p.č. 834/1 a 834/2 v k.ú. Dřešínek
5.    Nově vyhlášené dotační programy
6.    Různé, došlá pošta
Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2012
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej pozemku dle KN p.č. 66/8 o výměře 751 m2 v k.ú.Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2 s tím, že náklady za sepis a úplné vyhotovení kupní smlouvy ponese kupující.
Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2012
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje prodej dvou částí pozemku dle KN p.č. 66/23 o výměře cca 300 m2 v k.ú.Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2 s tím, že náklady za vyhotovení příslušného geometrického plánu, za sepis a úplné vyhotovení kupní smlouvy ponesou společně a nerozdílně kupující.
Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 4/2012
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje bez výhrad Rozpočtové opatření č. 8/2011.
Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 5/2012
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Dřešínek a to části pozemku p.č. 834/1 o výměře 256 m2 a části pozemku p.č. 834/2 o výměře 78 m2, vše dle geometrického plánu č. 60-77/2011 vyhotoveného společností GEODEST spol. s r.o., Písecká 187, Strakonice,  za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 6/2012
1.    Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti na projekt „Vybavení dětské základny Dřešín“ do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2.
2.    Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje podání žádosti na projekt „Obnova soch svatého Jana a Pavla umístěných ve stejnojmenné kapli ve Dřešínku“ do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 4.
Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 7/2012
1.    Zastupitelstvo obce Dřešín nemá námitek k realizaci stavby rodinného domu s dvojgaráží a skladem zahradní techniky a ke stavbě bazénu na pozemku KN p.č. 32/1 v k.ú. Dřešín dle předložených situačních plánků;
2.    Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s realizací plánovaného výjezdu na místní komunikaci parc.č. 990 v k.ú. Dřešín ve vlastnictví obce Dřešín za podmínky, že napojení výjezdu bude provedeno tak, aby nedocházelo k vytékání povrchových vod na místní komunikaci parc. č. 990 v k.ú. Dřešín;
3.    Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s napojením novostavby na stávající vodovodní řad, jehož vlastníkem a provozovatelem je obec Dřešín. Umístění vodoměru dohodnou investoři na místě samém s panem Miroslavem Roučkou, Dřešín 48;
4.    Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s realizací plánované domovní ČOV a s jejím napojením do stávajícího kanalizačního řadu ve vlastnictví obce Dřešín;
5.    Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s eventuelním přeložením části stávajícího vodovodního řadu, která by se mohla dostat do střetu s plánovanou stavbou za podmínky, že toto přeložení ponesou na své náklady investoři. Investoři současně na své náklady odstraní i případné škody vzniklé na předmětné části vodovodního řadu;
6.    Zastupitelstvo obce Dřešín dále požaduje předložit podrobnější projektovou dokumentaci, ze které by bylo patrné, kudy bude veden hlavní výjezd od plánované novostavby na silnici č.II/170 tak, aby mohlo stanovit přesné podmínky pro realizaci tohoto výjezdu (pravděpodobně povede přes chodník ve vlastnictví obce Dřešín).
Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 8/2012
I.    Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro obec Dřešín na rok 2012 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
II.    Zastupitelstvo obce Dřešín ponechává pro rok 2012 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako v roce předchozím.
Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 9/2012
Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru a schvaluje zápis z jeho III. zasedání.
Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 10/2012
Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje projektovou přípravu na rekonstrukci požární zbrojnice ve Dřešíně. Veškerými pracemi s tím spojenými pověřuje předsedu kontrolního výboru Radka Koláříka.
Výsledek hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0