Zápis do ZŠ Čestice

Zápis žáka do 1. třídy ZŠ a MŠ Čestice

se koná

v pátek 20. ledna 2012 od 12.00 do 18.00 hodin

v budově základní školy

Aby bylo dítě zapsáno, musí být splněna následující kritéria:

I. Připravenost na školní docházku.

Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou zralost posoudí zapisující učitelé na základě údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců) a vlastního pozorování dítěte během zápisu.

II. Datum narození

Nástup v řádném termínu. Povinná školní docházka začíná počátkem školní roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pro školní rok 20011/12 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

Nástup po odkladu. K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

Předčasný nástup. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy bude vydáno ihned při zápisu.

Pokud rodiče (zákonní zástupci) žádají o odklad povinné školní docházky, musí žádost doložit doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení. O povolení odkladu rozhoduje ředitelka školy.

U zápisu jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

V Česticích dne 21. 12. 2011

Mgr. Martina Kalová

ředitelka školy

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *