Výpis usnesení z 26. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení

 z  26. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 15.03.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

 

 Usnesení č. 22/2013 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého šestého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2012
  3. Žádost o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů obchodu ve Dřešíně  v roce 2013
  4. Výše poplatku za využití systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2013
  5. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 23/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako zhotovitele akce „Obnova MK Hořejšice na pozemku  p.č. 813/1 v k.ú. Dřešínek“ firmu Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190 , 339 01 Klatovy, IČ: 45357307 a to  za cenu ve výši 604 029,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 24/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje účetní závěrku obce Dřešín za rok 2012.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 25/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje poskytnutí finančního příspěvku paní Janě Boškové, bytem Němčice 32, na provoz obchodu ve Dřešíně v roce 2013 ve výši 600,- Kč měsíčně s účinností od měsíce března 2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 26/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje cenu za využití systému nakládání s komunálním odpadem v obci Dřešín na rok 2013 ve výši 300,- pro podnikající fyzické osoby a ve výši 1.200,- Kč pro podnikající právnické osoby.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 27/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr darování pozemku parc. č. 1000/11 o výměře 28 m2, ost.pl., ost. kom. v k.ú. Dřešín, odděleného na základě GPL č. 161-599/2011 z pozemku parc. č. 1000/3 ost.pl., ost. kom.  o výměře 135 m2 v k.ú. Dřešín,  Jihočeskému kraji.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 28/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Současně zastupitelstvo obce Dřešín ukládá starostce obce zpracovat a odeslat přihlášku do soutěže včetně všech povinných příloh v termínu nejpozději do 30.04.2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 29/2013

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob – kontejnerů na tříděný sběr využitelných odpadů – s půjčitelem společností EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 30/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích s tím, že na tyto práce by byl přijat pan Václav Matějíček, bytem Chvalšovice čp. 9. 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 31/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí plán práce kontrolního výboru ZO Dřešín na rok 2013 a současně zprávu z jeho 1. zasedání v roce 2013.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 32/2013:

  1. Zastupitelstvo obce Dřešín souhlasí s podáním s podáním žádosti na projektVýměna garážových vrat v požární zbrojnici Dřešín a zkvalitnění materiálně technického vybavení jednotky SDH Dřešín“  do 1. výzvy grantového programu Jihočeského kraje Na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK, Opatření č. 2 pro rok 2013
  2. Zastupitelstvo obce  Dřešín  současné prohlašuje, že má zajištěn požadovaný podíl na spolufinancování uvedeného projektu.
  3. Zastupitelstvo obce  Dřešín  ukládá starostce zpracovat příslušnou projektovou žádost spolu s požadovanými přílohami a tuto žádost podat v termínu stanoveném v souladu s grantovými pravidly.

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 33/2013:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje jako nového nájemce obecního hostince ve Dřešíně pana Karla Habicha, bytem Drážov 15, a to na dobu neurčitou od 1. dubna 2013.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 1, zdržel se – 0

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *