Informační list č. 2/2014

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

 

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje s novými informacemi o aktuálním dění v obci.

  1. Úvodem bych Vás chtěla všechny pozvat na Slavnostní otevření zrekonstruovaného objektu bývalé školy ve Dřešínku v sobotu 27. září 2014 od 14.00 hodin s tímto programem:14.00 – 15.00 – prohlídka objektu, 15.00 – slavnostní otevření, od 15.30 – k tanci i poslechu zahrají „Šumaváci“ .

Doprava pro občany z Chvalšovic i ze Dřešína bude zajištěna.

Po znovuotevření bude škola sloužit jako kulturně společenské centrum pro obec, to znamená, že bude k dispozici obci, spolkům i jednotlivcům pro veřejné i soukromé akce. Občerstvení si buď budou zajišťovat sami nebo bude možné využívat služeb nájemce obecního hostince ve Dřešíně. Věřím, že si ve svém programu najdete alespoň trochu času a přijdete se podívat na staronové prostory pro společenské aktivity, vybudované s finanční podporou z Operačního programu životní prostředí.

  1. Vzhledem k tomu, že služby sběrného dvora v Česticích nám stále ještě nejsou k dispozici (dle sdělení Úřadu Městyse Čestice zřejmě až od listopadu 2014, proběhne v sobotu 20.09.2014 od 9.00 do 11.00 hod. v areálu bývalé školy ve Dřešínku obvyklý podzimní sběrný den odpadů, tzn. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Tento den můžete všichni bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, pneumatiky a dále vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televizory, zářivky a elektronický šrot
  2. Rozšíření sběrné sítě tříděného odpadu – ve Dřešínku a ve Chvalšovicích (Chvalšovické chalupy) byly nově instalovány kontejnery na papír. Dále by během podzimu měl být na zkoušku ve Dřešíně instalován kontejner na textil a obuv – nejedná se o sběr pro humanitární účely, ale pro další průmyslové zpracování uvedených komodit, což znamená, že do kontejneru se budou moci odkládat i poškozené věci.
  3. Změna jízdních řádů autobusových linek na Prahu od 31.08.2014 – jistě víte, že ČSAD STTRANS a.s. mělo v plánu zrušit oba první autobusové spoje na Prahu (tj. „pětku“ a „sedmičku“). Společným jednáním se starosty z okolních obcí se nám podařilo v plném rozsahu zachovat alespoň „sedmičku“, která bude fungovat jako školní spoj do Strakonic a ze Strakonic na ni bude navazovat spoj do Prahy. Co se týče prvního ranního spoje v pět hodin, bude jezdit jako dříve pouze v pondělí, v dalších dnech bude zrušen. Do Dřešína bude místo něj zajíždět autobus, který jede přes Zálesí. Odjezd ze Dřešína bude mít v 5.01 hodin.
  4. Šumavský den hasičů ve Dřešíně v sobotu 06.09.2014 – viz samostatné pozvánky
  5. Program předpouťové soboty 13.09.2014 ve Dřešíně – dřešínské spolky Vás zvou na předpouťové odpoledne s tímto programem:

a)    turnaj v malém fotbálku pro všechny věkové kategorie:

13.30 – 14.00 – registrace účastníků turnaje

od 14.00 – vlastní fotbalový turnaj

b)    opékání pašíka

c)    večerní posezení v hospodě s kapelou Táta a já

  1. Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů – kdo z Vás ještě nemá zaplaceny uvedené poplatky, učiňte tak neprodleně na obecním úřadě, abychom nebyli nuceni zasílat upomínky.
  2. Zhodnocení uplynulého volebního období v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a do Senátu parlamentu ČR ve dnech 10. a 11.10.2014.

Od roku 2011 se podařilo zrealizovat řadu nových a potřebných projektů za zhruba 9.500.000,- Kč. Většina akcí se uskutečnila za přispění finančních prostředků získaných z krajských, státních i evropských dotačních programů v celkové výši necelých 6.500.000,- Kč (mimochodem tato částka představuje dva roční rozpočty naší obce). Prvořadým zájmem všech zastupitelů bylo především to, aby se průběžně investovalo do každé ze všech čtyřech  místních částí tak, aby jejich obyvatelé neměli dojem, že zůstávají stranou zájmu obce.

Ve Dřešíně se nově vybudovalo dětské hřiště, venkovní sportovní hřiště s víceúčelovým povrchem, byla dokončena se celková rekonstrukce budovy obecního úřadu a oplocen pomník padlých v 1. světové válce. V současné době probíhá oprava návesního rybníčku u hasičské zbrojnice. Do konce října t.r. pak bude zhotoveno posílení kanalizace nad obecním úřadem a s tím související oprava místní komunikace nad Viků. Celkem bylo ve Dřešíně proinvestováno cca 3.400.000,- Kč, z toho dotace činila necelých 2.460.000,- Kč.

Ve Dřešínku byla částečně opravena hasičská zbrojnice a vybavena jednotka SDHO Dřešínek, došlo k opravě fasády kapličky sv. Jana a Pavla, postavila se nová autobusová čekárna směr Drážov a byla kompletně zrekonstruována budova bývalé školy. Celkem byly provedeny práce za cca 3.070.000,- Kč, z toho dotace byly 2.250.000,- Kč.

V Hořejšicích byla opravena místní komunikace k penzionu U Máchů včetně souvisejícího odvodnění za celkem 731 399,- Kč, z  toho dotace představuje částku 511.979,- Kč.

Chvalšovice se dočkaly nové zvoničky a autobusové čekárny na návsi směr Strakonice, opravy opěrné zdi kolem obecní budovy a rekonstrukce požární nádrže, došlo k odvodnění místní komunikace ve Chvalšovických chalupách a místní komunikace nad Volfů. Do konce října letošního roku bude ještě vyměněna stará autobusová čekárna u rybníka Pelich a dokončena 1.etapa rekonstrukce obecní budovy čp. 25. Celkem byly uskutečněny akce za cca 1.600.000,-Kč, z toho dotační prostředky činily 810.000,- Kč,-.

Kromě toho bylo dokončeno položení nového asfaltového koberce na spojovací místní komunikaci Dřešín – Dřešínek, ve všech místních částech bylo vyměněno a doplněno dopravní značení a ve Dřešínku a Chvalšovicích byla provedena zdravotní prořezávka obecní zeleně.

Náklady na zpracování všech shora uvedených projektů představovaly zhruba 250.000,- Kč. Většina z této částky souvisí s přípravou technické projektové dokumentace. Žádosti o dotace kromě Operačního programu životní prostředí (rekonstrukce bývalé školy ve Dřešínku) si obecní úřad zpracovával sám.

V roce 2012 se podařilo sehnat nové kronikáře pro kroniku obce jako takové a to paní Janu Voldřichovou, pan Františka Smolu ml. a pana Martina Česánka (všichni ze Dřešína). Výsledkem jejich práce je ručně psaná a velice pečlivě vedená kronika za celou obec od roku 2011. Současně s kronikou psanou je vedena i kronika fotografická. Část původní první kroniky Dřešína je zveřejněna na webových stránkách obce. Nadále jsou však psány i kroniky místních částí Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice.

Od roku 2012 se ve spolupráci s úřadem práce daří zaměstnávat místní nezaměstnané na veřejně prospěšné práce. Zlepšil se tak jednoznačně vzhled naší obce při současném minimálním vlivu na obecní rozpočet – mzdové náklady hradila a nadále hradí v plné výši Evropská unie.

Naopak se nezdařilo dokončit nový územní plán, jehož zpracování se zpozdilo hlavně díky loňské digitalizaci katastrálních území Dřešín a Dřešínek. Nové zastupitelstvo čeká i úkol vyřešit budoucí odkanalizování obce, když povolení k vypouštění vod máme prozatím do roku 2022.

V říjnových volbách budete mít možnost volby nových zastupitelů ze dvou kandidátních listin. Chci Vám všem popřát šťastnou ruku při jejich výběru. Stávajícím zastupitelům pak chci upřímně poděkovat za odvedenou práci pro obec Dřešín, za kterou se, dle mého názoru, určitě nemusí stydět.

Eva Broulimová, starostka obce Dřešín.

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *