Záměr obce Dřešín směnit pozemek v k.ú. Chvalšovice

Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec@dresin.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 19.08.2015 pod číslem usnesení 46/2015

Záměr obce Dřešín směnit pozemek dle KN parc.č. 66/25, o výměře 609 m2 za pozemek dle PK parc. č. 356/23 o výměře 1544 m2, vše v k.ú. Chvalšovice, obec Dřešín.

 

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín