Oznámení o úplné uzavírce

Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

 

OZNÁMENÍ

Upozorňujeme občany, že v termínu od 02.05.2016 do 31.10.2016 dojde k úplné uzavírce silnice č.  II/170 v obci Nihošovice z důvodu provedení stavby  „Most ev.č. 107-005 a 170-004 Nihošovice“.

Linkové autobusy budou mít objízdnou trasu přes Radkovice do Nihošovic.

Pro osobní automobily bude objízdná trasa do Strakonic vedena buď stejnou cestou nebo mohou dále pokračovat přes Úlehli a Sousedovice.

Eva Broulimová, starostka

Záměr prodeje pozemků

Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec.dresin@tiscali.cz

 V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 01.04.2016 pod číslem usnesení 20/2016

Záměr Obce Dřešín prodat pozemky

parc.č. 63 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 a parc.č. 64 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2, vše v k.ú. Chvalšovice za kupní cenu 30,- Kč/m2.

 

 

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín

 

Vyvěšeno dne: 21.04.2016

Sejmuto dne:

Výpis usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 01.04.2016 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně

Usnesení č. 18/2016 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje doplněný program čtrnáctého zasedání:

 1. Kontrola zápisu a usnesení ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2016
 3. Smlouva č.:1040011022/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím povinným Obcí Dřešín a budoucí oprávněnou E.ON Distribuce a.s.
 4. Žádost o odkoupení pozemků st. č. 63 o výměře 38 m2 a st. parc.č. 64 o výměře 35 m2, vše v k.ú. Chvalšovice
 5. Informace o kontrolách kotlů a povinnostech jejich provozovatelů
 6. Různé, došlá pošta

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Usnesení č. 19/2016 :

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030010526/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 813/1 v k.ú. Dřešínek. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu v celkové výši 500,- Kč.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

 

Usnesení č. 20/2016:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 63 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 38 m2  a pozemku parc. č. 64 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 35 m2, vše v k.ú. Chvalšovice.

Výsledek hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Relaxační den pro ženy

Český svaz žen Dřešín  srdečně zve všechny slečny, maminky, babičky, paní  a dívky, které jsou ochotné věnovat trochu času jen a jen  sobě

na  R E L A X A Č N Í     D E N v sobotu  dne  16. dubna  2016  od 10 hodin  v bývalé škole ve Dřešínku.

Program:

 1. část: 10-12 hodin: Cvičení pro zdraví každé ženy – posílení pánevního dna dle p. Mojžíšové s lektorkou Hanou Mičkovou.
 2. část:  13 – 15 hodin :  Beseda  na téma „Co je důležité v našem životě.“
 1. část: 15 – 17 hodin: Nenáročné protahovací a relaxační cvičení jógového charakteru na  karimatkách, vhodné pro všechny věkové kategorie s cvičitelkou  Vendulkou Duškovou.

Oběd:  12 – 13 hodin.  Bude zajištěn formou švédského stolu  z vlastních zdrojů.  K tomu je vhodné přinést např. nějakou dobrou zdravou pomazánku, salát, ovoce, pečivo, nápoje dle vlastních možností, chutí a fantazie.  Čaj a kávu uvaříme společně na místě.

Vezměte s sebou vlastní  karimatky nebo jiné podložky na cvičení, sportovní  oblečení i obuv, teplou mikinu nebo svetr a deku na závěrečnou relaxaci.

Nejlépe bude zúčastnit se celého dne, ale je možno si vybrat dle vlastních zájmů i možností jednotlivé části samostatně.

Účastnický poplatek  50,- Kč za každou jednotlivou část.

 

Těšíme se na vaši účast a rádi vás u nás uvítáme.

 

Informační list č. 2/2016

Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec@dresin.cz

Informační list č. 2/2016

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje s aktuálními informacemi:

 • Kontrola a čištění komínů

Tuto činnost bude pro naši obec zajišťovat kominík František Regál ze Skal. Naši obec navštíví ve dnech 6. května (pátek) a 7. května (sobota) 2016. Cena za revizi a vyčištění komína je 400,- Kč, pokud máte komíny dva, tak je celková cena 600,- Kč. V případě zájmu o jeho služby se nahlaste obecnímu úřadu telefonicky nebo prostřednictvím shora uvedeného e-mailu nejpozději do pondělí 02.05.2016.

 • Opakované upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích.

Ke splnění této povinnosti je nezbytné:

 1. osobně prověřit stav svých lesů (veškeré suché stromy, usychající, zrezivělé, s opadající kůrou jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci, tj. pokácení a nejlépe odvozu z lesa)
 2. kontaktovat svého odborného hospodáře, který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování
 3. neprodleně zajistit a realizovat nahodilou těžbu, tj. likvidaci kůrovcem napadeného dříví.

Realizací shora uvedených kroků bude zabráněno dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí významné škody na Vašich lesích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa se vystavujete nebezpečí správního řízení a finančního postihu.

 • Kontroly kotlů a povinnosti jejich provozovatelů

Podle zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (tzn. kotle, krbová kamna, krbové vložky s výměníkem) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu svého zdroje odborně způsobilou osobou. První kontrola má být provedena do 31.12. tohoto roku. Každý výrobce tepelného zdroje přitom bude mít svého proškoleného kontrolora. Kontroly si tak musíte objednávat sami podle typu Vašeho tepelného zdroje. Seznam proškolených osob najdete na webových stránkách Hospodářské komory ČR www.hkcr.cz nebo na odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. V případě zájmu Vám obecní úřad pomůže odborně způsobilou osobu vyhledat. Stačí se domluvit telefonicky.

 • Nabídka rozboru pitné vody

Zdravotní ústav Strakonice nabízí provedení informativního rozboru pitné vody za cenu 750,- Kč včetně DPH (Esceria coli, koliformní bakterie, Amonné ionty, Dusičnany, Dusitany, TOC – CHSK.Mn, pH, Železo/ Mangan, Tvrdost – Ca, Mg). Za jeden rozbor pitné vody dále poskytne slevu 100,- Kč pro 1 osobu na 1.dávku očkování proti klíšťové encefalitidě. Pokud někdo z Vás bude mít o provedení rozboru pitné vody zájem, nahlaste svůj požadavek obecnímu úřadu v termínu do 30.4.2016.

 • Nabídka počítačového kurzu pro seniory

Sdružení Ámosky, z.s. nám nabídlo vzdělávací počítačový kurz pro seniory v rozsahu 6 hod. za 450,- Kč pro 1 osobu. Obsahem kurzu by byl internet a elektronická komunikace a textový editor WORD – pokročilejší formátování, popřípadě práce s obrázky (úprava, vložení do dokumentu).  Kurz by proběhl ve Dřešíně na podzim t.r. (v měsících září nebo říjen). Zájemci o tento kurz nahlaste se obecnímu úřadu nejpozději do 15. května t.r.

 • Prodej dřeva

Obecní úřad nabízí prodej dřeva za cenu 700,- Kč/prostorový metr. Jedná se o jehličnaté stromy (smrk a borovice). Případný zájem nahlaste obecnímu úřadu v termínu do konce dubna t.r. Poptávka bude uspokojována podle pořadí.

 • Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů

kdo z Vás ještě nemá zaplaceny uvedené poplatky, učiňte tak neprodleně na obecním úřadě, abychom nebyli nuceni zasílat upomínky.

 • Tříděný odpad

s blížícím se teplým počasím bude bezesporu stoupat spotřeba balených nápojů. Prosíme Vás všechny, abyste do kontejnerů nevhazovali použité PET lahve a kartónové obaly v taškách a pytlích, které zbytečně zaberou volné místo, a nastává pak problém s kapacitou kontejnerů, i když je firma ROS a.s. Strakonice vyváží celoročně 1x za 14 dní. Současně Vás prosíme o minimalizování objemu plastových obalů.

 • Železná sobota ve Dřešíně 23.4.2016 

SDH Dřešín se obrací na všechny spoluobčany, kteří se chtějí zbavit nepotřebného železného šrotu, zajistí jeho odvoz v sobotu 23.4. dopoledne. Nechte jej před domy, popřípadě si jej hasiči vynesou sami. Výnos z prodeje železného šrotu poslouží hasičům k jejich další činnosti.

Za Zastupitelstvo obce Dřešín:                                                                                                 Eva Broulimová, starostka