Oznámení záměru obce Dřešín směnit části pozemku stavby č. 28

Obec Dřešín
387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160
e-mail obec@dresin.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 12.10.2016 pod číslem usnesení 55/2016  záměr obce Dřešín směnit části pozemku stavby č. 28  o celkové výměře cca 10 m2 za část pozemku parc. č. 973/1 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Dřešín, obec Dřešín.

Zdeněk Poleník
starosta obce Dřešín