Oznámení záměru prodat část pozemku parc.č. 973/1

Obec Dřešín
387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160
e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 12.10.2016 pod číslem usnesení 55/2016  záměr Obce Dřešín prodat část pozemku parc.č. 973/1 v k.ú. Dřešín o výměře cca 90 m2 za kupní cenu 30,- Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem.

Zdeněk Poleník
starosta obce Dřešín