Usnesení z 42. veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení z 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 17.02.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně:

Usnesení č. 15/2010

ZO Dřešín schvaluje program 42. zasedání ZO bez doplnění.

hlasování: (pro –8, proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 16/2010

ZO Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce Část místní komunikace Dřešínské chalupy – silnice II/170 za cenu 4.616.931,62 Kč vč. DPH a Část chodníku na návsi ve Dřešíně za cenu 277.997,03 Kč vč. DPH firmu Silnice Klatovy a.s. a pověřuje starostku uzavřením smluv na tyto akce.

hlasování: (pro –8, proti – 0, zdržel se – 0)

Usnesení č. 17/2010

ZO Dřešín souhlasí s podáním žádosti o dotace MMR ČR do programu  na Obnovu obecního a krajského  majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou na akci : Část místní komunikace Chvalšovice – Chvalšovické chalupy a na akci Část místní komunikace Dřešínské chaty – silnice II/170

hlasování: (pro –8, proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 18/2010

ZO Dřešín souhlasí po doplnění s návrhem zadání změny územního plánu č. 2 obce Dřešín hlasování: (pro –6, proti – 0,zdržel se – 0)

Zdeněk Poleník, místostarosta                                                  Zdeňka Šašková, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *