Usnesení z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 03.02.2010 od018 hodin na obecním úřadě ve Dřešíně:

Usnesení č. 10/2010

ZO Dřešín schvaluje program 41. zasedání ZO bez doplnění.

hlasování: (pro –9, proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 11/2010

ZO Dřešín souhlasí s cenovou nabídkou č. 100127.1 firmy Stavební služby s.r.o. Strakonice za cenu 98 000 Kč na obě zadání zakázek Část místní komunikace Dřešínské chalupy – silnice II/170 a Část chodníku na návsi ve Dřešíně v  alternativě b) – tedy v rozsahu až po úplné dokončení stavby a závěrečné vyhodnocení dotace a pověřuje starostku uzavřením smlouvy v této částce.

hlasování: (pro –8, proti – 0, zdržel se – 1)

Usnesení č. 12/2010

ZO Dřešín souhlasí s podáním žádosti na Úřad práce o poskytnutí podpory na veřejně prospěšné práce. Podáním této žádosti pověřuje ZO Dřešín starostku obce.

hlasování: (pro –9, proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 13/2010

ZO Dřešín schvaluje koupi pozemků dle GP č. 135-98/2008,  zhotoveného Ing. F. Lebedou, Nábřežní 82, Strakonice a souhlasí s uzavřením kupních smluv na pozemky:

p.č. KN 411/18 o výměře 297 m2

p.č. KN 411/17 o výměře 170 m2

p.č. KN 411/4  o výměře 68 m2

p.č. KN 411/19 o výměře 163 m2 v k.ú. Dřešín vše ve vlastnictví SBD Strakonice – celková výměra 698 m2,

p.č. PK 27 – tj. KN 411/2  o výměře 128 m2 v k.ú. Dřešín od p. Eignera Josefa, Dřešín č.26

a p.č. PK 412 – tj. KN 411/21 o výměře 53 m2 a KN 412/2 o výměře 117 m2 v k.ú. Dřešín od manželů  Jiřího a Martiny Mlsových, Dřešín č. 49.

ZO Dřešín schvaluje kupní cenu pozemků ve výši 30,- Kč/m2. Současně ZO ukládá starostce uzavřít shora uvedené kupní smlouvy do 31.03.2010.

hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 14/2010

ZO Dřešín schvaluje hodnotící zprávu za rok 2009, jejíž písemné znění tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Zdeněk Poleník, místostarosta                                     Zdeňka Šašková, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *