Usnesení z 40. veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení z 40. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 13.01.2010 od 18 hodin na obecním úřadě ve Dřešíně:

Usnesení č. 1/2010

ZO Dřešín schvaluje program 40. zasedání ZO bez doplnění

hlasování: (pro –8 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 2/2010

ZO Dřešín schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 3/2010

ZO Dřešín souhlasí s podáním žádosti na zapojení  obce Dřešín do systému CZECH POINT bez dotace.

hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 4/2010

ZO Dřešín schvaluje jako zhotovitele změny č. 2 územního plánu Dřešín dle stanoveného zadání firmu A+U DESIGN s.r.o., U Černé věže 9, České Budějovice za cenu 55.000 Kč + DPH.

hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 5/2010

ZO Dřešín schvaluje koupi pozemku p.č. 89/4  o celkové výměře 957 m2 v k.ú. Dřešínek  dle geometrického plánu  Ing. Františka Lebedy,  Nábřežní 82, 386 01 Strakonice  – č.plánu 56-107/2009 od pí. Marie Štroblové, Máchova 895, Strakonice za dohodnutou smluvní cenu 10.000 Kč s tím, že náklady spojené  se sepisem a úplným vyhotovením kupní smlouvy uhradí kupující obec Dřešín. ZO ukládá starostce zajistit sepis a úplné provedení této smlouvy.

hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 6/2010

ZO Dřešín souhlasí s dočasným záborem pozemku p.č. 1000/3 KN v k.ú. Dřešín o výměře

122 m2 a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. SVYP/10693/1/10/RST/Dš – SúS Jih. kraje hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 7/2010

ZO Dřešín schvaluje záměr darování části pozemku p.č. 1000/3 KN v k.ú. Dřešín o výměře 25 m2 s pozdějším bezúplatným převodem na Jihočeský kraj.

hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 8/2010

ZO Dřešín schvaluje podání žádosti o dotaci  na 2. etapu budování sportovního hřiště ve Chvalšovicích – Oplocení sporovního hřiště ve Chvalšovicích – do programu Podpora obnovy

venkova MMR ČR  2010 – DT 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

hlasování: (pro –9 proti – 0,zdržel se – 0)

Usnesení č. 9/2010

ZO Dřešín nesouhlasí s prohlášením  Záhorského mlýna za památku místního významu

hlasování: (pro –1 proti – 7,zdržel se – 1)

Zdeněk Poleník, místostarosta                                             Zdeňka Šašková, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *